Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15/05/2023.

Dit document is een vertaling van een naar behoren goedgekeurd Engelstalig document, en dient uitsluitend ter informatie.

1. Toepassingsgebied van deze Privacyverklaring

1.1 Deze Privacyverklaring is van toepassing op elke webpagina die begint met de url www.ibanfirst.com ('Website'), die eigendom is van en beheerd wordt door IBANFIRST SA, statutair gevestigd te 350 Avenue Louise, 1050 Brussel met btw-nummer BE 0849.872.824, betaalinstelling gevestigd in België en onder bedrijfseconomisch toezicht van de Nationale Bank van België, ('we', 'ons/onze', 'ons' of 'iBanFirst').

1.2. iBanFirst treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u verstrekt aan iBanFirst wanneer u onze Website bezoekt ('Websitegebruiker'), wanneer u of uw organisatie onze producten en diensten gebruikt, wanneer u contact met ons opneemt om informatie te verkrijgen of een offerte aan te vragen (telefonisch of via onze Website), wanneer u ons kantoor bezoekt, wanneer wij onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren, of wanneer u of uw organisatie een product of dienst aan ons levert.

1.3. Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd op een correcte en transparante manier te beschermen en te verwerken, meer bepaald in overeenstemming met het toepasselijke recht en in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ('AVG'). Wij beschermen deze persoonsgegevens door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

1.4. Deze Website kan links naar andere websites bevatten. Hoewel wij proberen alleen links op te nemen naar websites die onze eigen normen inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud noch voor het beleid inzake gegevensbescherming van die websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op gegevens die worden verwerkt door iBanFirst. Wanneer u op links op deze Website klikt, raden wij u ten zeerste aan eerst de privacyverklaring op de desbetreffende websites te lezen, voordat u persoonsgegevens deelt.

1.5. Indien u ons persoonsgegevens van andere personen verstrekt, garandeert u dat de andere persoon in kennis is gesteld van deze Privacyverklaring en dat u, voor zover voor een bepaalde verwerking toestemming van de betrokkene vereist is, van de betrokkene de betreffende toestemming voor deze verwerking door ons hebt verkregen.

1.6. Deze Website kan gebruik maken van cookies en/of andere soortgelijke technologieën. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

2. Door iBanFirst verwerkte persoonsgegevens

2.1. De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, kunnen de volgende elementen bevatten:

Websitegebruikers

 • elektronische identificatiegegevens waaronder IP-adressen, type browser
 • persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld taal, ...)
 • de informatie die u verstrekt in formulieren (bijvoorbeeld feedback- of contactformulieren), aan de klantenservice en via andere diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden
 • informatie over hoe u onze producten, diensten en Website gebruikt, met inbegrip van het aantal keren dat u de Website hebt bezocht, de datums waarop u de Website hebt bezocht en de tijd die u aan het bekijken van de Website hebt besteed, bekeken pagina's, URL-clickstream, pagina-interactie.
 • informatie over uw interactie met ons en andere soortgelijke informatie
 • technische informatie, waaronder (mobiele) communicatie-informatie, informatie over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Website, uw browsertype en browser plug-in type, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam, datum en tijd van een online verzoek en foutcodes die worden gegenereerd terwijl uw browser in contact staat met onze Website.

Klanten en prospects

 • standaard identificatie- en contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, land van verblijf, geboortedatum en -plaats
 • btw- of TIN-nummer
 • persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld taal, ...)
 • financiële informatie, inclusief bankrekeningnummer
 • beroep en functie
 • professionele informatie van sociale media (LinkedIn) indien voor ons toegankelijk
 • informatie die u verstrekt in formulieren (bijvoorbeeld feedback- of contactformulieren), aan de klantenservice en via andere diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden
 • informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt
 • opnames van telefoongesprekken met betrekking tot het bestaan, de inhoud en/of de voorwaarden van transacties
 • informatie die u ons moet verstrekken over uw verbonden partijen, zoals bestuurders, aandeelhouders, uiteindelijke begunstigden, waaronder hun naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en financiële informatie. is uw verantwoordelijkheid om toestemming van dergelijke verbonden partijen te verkrijgen voordat u ons hun informatie verstrekt.

Leveranciers en partners

 • standaard identificatie- en contactgegevens zoals naam, adres, zakelijke telefoonnummer, zakelijke e-mailadres, land van verblijf, geboortedatum en -plaats
 • btw- of TIN-nummer
 • persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld taal, ...)
 • financiële informatie, inclusief bankrekeningnummer
 • beroep en functie
 • professionele informatie van sociale media (LinkedIn) indien voor ons toegankelijk
 • informatie die u verstrekt in formulieren (bijvoorbeeld feedback- of contactformulieren), aan de klantenservice en via andere diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden
 • informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt
 • informatie over uw verbonden partijen, zoals bestuurders, aandeelhouders, uiteindelijke begunstigden, waaronder hun naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en financiële informatie. is uw verantwoordelijkheid om toestemming van dergelijke verbonden partijen te verkrijgen voordat u ons hun informatie verstrekt.

Bezoekers van ons kantoor

 • standaard identificatie- en contactgegevens zoals naam en e-mailadres
 • datum en duur van uw bezoek aan ons kantoor
 • camerabeelden

Andere belanghebbenden (zie verdere specificatie onder paragraaf3)

 • standaard identificatie- en contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, land van verblijf

2.2. Wij kunnen deze persoonsgegevens rechtstreeks verkrijgen omdat u ze aan ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld via een formulier op de Website, door contact met ons op te nemen), of onrechtstreeks omdat anderen ze aan ons hebben verstrekt (voor Gebruikers van de Website: door ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op de Website; voor leveranciers, klanten en prospects: van uw organisatie of van externe dienstverleners (bijvoorbeeld via tussenpersonen, instrumenten voor het screenen van sancties, kredietbureaus,... ); of voor klanten: van bepaalde informatie uit sociale media) of omdat ze openbaar beschikbaar zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen door de manier waarop u met ons communiceert.

3. Doel van de verwerking

3.1. De doeleinden van deze verwerkingsactiviteiten en de bijbehorende rechtsgrondslagen zijn:

Doel

Rechtsgrondslag

Categorie betrokkenen

Onze Website presenteren en u informatie verstrekken over onze producten en diensten en ondersteuning bieden die u van ons vraagt, bijvoorbeeld via het contactformulier op deze Website.

Wanneer wij uw toestemming verkrijgen alvorens dergelijke informatie te verwerken, baseren wij ons op deze toestemming als onze grondslag voor de verwerking.

In andere gevallen is deze verwerking noodzakelijk voor ons rechtmatig belang bij het opbouwen en onderhouden van een goede zakelijke relatie en het verstrekken van adequate antwoorden op vragen.

Websitegebruikers

Ons product en onze diensten leveren: Onze verplichtingen nakomen en onze rechten afdwingen die voortvloeien uit contracten met u of uw organisatie, onder meer om de producten en diensten te leveren die u hebt besteld of waarop u zich hebt geabonneerd, in het kader van de levering van het product en/of de dienst, de logistiek, het verzenden van transactionele communicatie, alsook de boekhouding en de facturering.

Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen tegenover u of uw organisatie met betrekking tot precontractuele verplichtingen.

Wanneer deze verwerking nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, beroepen wij ons voor deze verwerking op deze wettelijke verplichting.

Wanneer de overeenkomst rechtstreeks door u is gesloten, kan de verwerking ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en iBanFirst.

In andere gevallen is de verwerking noodzakelijk voor het rechtmatig belang van iBanFirst bij de verwerking van gegevens van personen in het kader van onze contracten met uw organisatie.

Klanten en prospects

Uw account op de Website aanmaken: Wij gebruiken persoonsgegevens om uw account op de Website aan te maken waarmee u toegang krijgt tot bepaalde pagina's van de Website, een bestelling kunt plaatsen en bepaalde functies van de Website kunt gebruiken.

Wanneer een overeenkomst rechtstreeks door u is gesloten, kan de verwerking ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en iBanFirst.

In andere gevallen is de verwerking noodzakelijk voor het rechtmatig belang van iBanFirst bij de verwerking van gegevens van personen in het kader van onze contracten met uw organisatie.

Klanten

Klantenbeheer: Met het oog op een optimale klantervaring verwerken wij bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van het klantenbeheer.

Deze verwerking is gebaseerd op ons legitiem belang om onze klant te kennen en onze relatie met u te onderhouden, met het oog op een uitstekende klantervaring.

Klanten

Met u communiceren: In verband met vragen en/of klachten over onze Website, producten of diensten verwerken wij persoonsgegevens om op dergelijke verzoeken te reageren.

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen wij deze gesprekken in bepaalde omstandigheden opnemen, waaronder (zie verdere specificatie onder paragraaf 3.2).

Bij het reageren op uw verzoek van een betrokkene onder de AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is opgelegd aan iBanFirst.

In andere gevallen is de verwerking noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen bij de verwerking van persoonsgegevens om vragen of verzoeken te beantwoorden en onze relatie met u op deze manier te verbeteren.

Zie paragraaf 3.2 met betrekking tot het opnemen van telefoongesprekken.

Klanten en prospects

Leverancier- en partnerbeheer Beheer van geplaatste bestellingen en betaling van leveranciers. Prospectie van potentiële leveranciers en de evaluatie daarvan.

Deze verwerking is noodzakelijk voor het rechtmatig belang van iBanFirst bij de verwerking van gegevens van personen in het kader van onze contracten met uw organisatie.

Met betrekking tot potentiële leveranciers voeren wij deze verwerking uit op basis van onze rechtmatige belangen bij het aangaan van nieuwe zakelijke relaties.

(Potentiële) leveranciers en partners

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de activiteiten van iBanFirst.

Deze verwerking is noodzakelijk voor elke wettelijke verplichting waaraan iBanFirst is onderworpen, zoals EU-richtlijn 2015/849 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en/of ingetrokken en de toepasselijke omzettingen ervan , toepasselijke regelgeving inzake sanctiescreening en wettelijke rapportageverplichtingen.

Klanten, prospects, leveranciers, partners en andere relevante belanghebbenden (zoals verbonden partijen)

U (gepersonaliseerde) marketing of commerciële informatie sturen via de Website, per post of via e-mail

Deze verwerking is noodzakelijk voor onze rechtmatig belang om ervoor te zorgen dat onze klanten op de hoogte blijven van informatie over onze diensten en om ons te helpen uw interesses te begrijpen, onze interacties met u te personaliseren en onze zakelijke relatie te ontwikkelen, aangezien dit ons helpt onze bedrijfsvoering in stand te houden of ons bedrijf te laten groeien (ook wel 'soft opt-in' genoemd).

Wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw toestemming te verkrijgen alvorens dergelijke informatie te verwerken, baseren wij ons op uw toestemming als onze grondslag voor de verwerking.

Websitegebruikers,

Klanten en prospects

Opsporen, voorkomen en bestrijden van fraude en illegaal gebruik, misbruik, spam, beveiligingsincidenten en andere schadelijke activiteiten of voldoen aan overheids- of gerechtelijke bevelen.

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan iBanFirst is onderworpen.

Indien een dergelijke wettelijke verplichting niet van toepassing is, is de verwerking noodzakelijk voor het rechtmatig belang van iBanFirst om fraude, criminaliteit en misbruik aan te pakken.

Websitegebruikers,

Klanten en prospects,

Leveranciers, partners

Beheer van geschillen met inbegrip van de terugbetaling van verschuldigde bedragen.

De verwerking is noodzakelijk voor het rechtmatig belang van iBanFirst om zich in en buiten rechte te verdedigen.

Websitegebruikers,

Klanten en prospects,

Leveranciers, partners

Public relations en relaties met belanghebbenden.

De verwerking is noodzakelijk voor het rechtmatig belang van iBanFirst bij het aangaan en onderhouden van goede zakelijke relaties met alle belanghebbenden die relevant zijn voor het uitvoeren van haar activiteiten.

Relevante belanghebbenden

Registratie van bezoekers voor toegangscontrole wanneer u het kantoor van iBanFirst bezoekt.

De verwerking is noodzakelijk voor het rechtmatig belang van iBanFirst bij de toepassing van strenge veiligheidsmaatregelen voor haar gebouwen.

Bezoekers

Diefstalpreventie en bescherming van de bedrijfsmiddelen van iBanFirst door middel van camerabewaking in de kantoren van iBanFirst

De verwerking is noodzakelijk voor het rechtmatig belang van iBanFirst om haar commerciële en financiële belangen te beschermen, de vertrouwelijkheid van haar bedrijfsinformatie te waarborgen en haar gebouwen te beveiligen.

Bezoekers

Onze Website beheren en interne operaties uitvoeren, inclusief voor probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden, bijvoorbeeld door cookies of soortgelijke technologieën te gebruiken.

Wij vragen uw toestemming alvorens dergelijke informatie te verwerken.

In andere gevallen is deze verwerking noodzakelijk voor ons rechtmatige belang om onze Website te onderhouden en te beheren.

Websitegebruikers

Ervoor zorgen dat wij de inhoud van onze Website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer presenteren, met name door het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën.

Wij vragen uw toestemming alvorens dergelijke informatie te verwerken.

Websitegebruikers

Onze Website, producten of diensten, marketing of relaties en ervaringen van klanten verbeteren, met name door cookies of soortgelijke technologieën te gebruiken om statistieken te verwerken die als basis voor deze evaluatie kunnen worden gebruikt.

Deze verwerking is noodzakelijk voor ons rechtmatig belang om onze producten of diensten en uw ervaring bij het gebruik van de Website te verbeteren, omdat dit ons helpt onze bedrijfsvoering in stand te houden of ons bedrijf te laten groeien.

Wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw toestemming te verkrijgen alvorens dergelijke informatie te verwerken, baseren wij ons op uw toestemming als onze grondslag voor de verwerking.

Websitegebruikers

Evalueren en uitvoeren van fusies, overnames, reorganisaties of andere bedrijfstransacties.

De verwerking voor deze doeleinden is noodzakelijk voor het rechtmatig belang van iBanFirst bij het uitvoeren van de genoemde zakelijke transacties om onze bedrijfsstrategieën uit te voeren of ons bedrijf te laten groeien.

Websitegebruikers,

Klanten en prospects,

Leveranciers,

Bezoekers

3.2. Voor zover wij telefoongesprekken met klanten opnemen, moet worden opgemerkt dat wij die telefoongesprekken voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende rechtsgrondslagen opnemen, zoals hieronder gespecificeerd:

 • Telefoongesprekken van onze accountmanagers en dealers worden altijd opgenomen. Wij nemen deze telefoongesprekken op voor bewijsdoeleinden in het kader van een commerciële transactie, zoals gespecificeerd bij het begin van onze commerciële relatie. Deze verwerking is noodzakelijk voor ons rechtmatig belang om bewijsmateriaal te verzamelen met betrekking tot commerciële transacties. Deze opnames worden gedurende 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie bewaard.
 • Telefoongesprekken tussen klanten en ander iBanFirst-personeel (bijvoorbeeld verkoop of klantenservice) worden alleen opgenomen nadat u daarvan vóór het begin van de opname op de hoogte bent gesteld en nadat uw toestemming is verkregen voor de opname. Het doel van het opnemen van deze telefoongesprekken is om ons in staat te stellen interne trainingen te geven die ons helpen onze diensten en klantervaring te verbeteren, alsmede enig ander specifiek doel waarover u vóór aanvang van de opname wordt geïnformeerd. Deze opnames worden maximaal 130 dagen bewaard vanaf de datum van opname.

3.3. Indien wij uw gegevens voor andere dan de bovengenoemde doeleinden gebruiken, brengen wij u bovendien van deze doeleinden op de hoogte alvorens uw gegevens te gebruiken en vragen wij uw toestemming (indien nodig).

3.4. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van persoonsgegevens aan iBanFirst geen wettelijke of contractuele verplichting en bent u niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u besluit uw persoonsgegevens niet te verstrekken, zijn wij in sommige gevallen mogelijk niet in staat alle functies van de Website of een product of dienst aan te bieden. Het invullen van formulieren of enquêtes is geheel vrijwillig, hoewel u mogelijk wordt gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens aan iBanFirst te verstrekken om ons in staat te stellen uw vragen of verzoeken adequaat te behandelen. Als u als sollicitant echter niet de specifiek gevraagde gegevens deelt, kan dat negatieve gevolgen hebben voor uw sollicitatie.

4. Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

4.1. Wij kunnen sommige van uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende derden die redelijkerwijs toegang tot die gegevens nodig hebben om een of meer van de bovengenoemde doeleinden te bereiken:

 • externe dienstverleners, externe onderaannemers, partners om uw identiteit te verifiëren zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, in het kader van de uitvoering van klantencontracten ter ondersteuning van de levering van producten en diensten van iBanFirst en/of de uitvoering van maatregelen om de AVG na te leven (met inbegrip van maar niet beperkt tot fraudebestrijding, bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, IT-dienstverleners, vertaalbureaus, beveiligingsbedrijven, marketingbureaus, enz;)
 • wetshandhavings- en overheidsinstanties, in het kader van verzoeken van wetshandhavings- en bevoegde autoriteiten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • potentiële of toekomstige kopers van iBanFirst (of iBanFirst-bedrijfsmiddelen);
 • externe professionele adviseurs ( bijvoorbeeld accountants, advocaten of adviseurs van iBanFirst)
 • elk bedrijf van de iBanFirst-groep, d.w.z. onze verbonden ondernemingen, onze vertegenwoordigingen, onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

4.2. Uw door iBanFirst verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en doorgegeven buiten de EER. Sommige derden die uw persoonsgegevens ontvangen, kunnen gevestigd zijn in een land buiten de EER waarvan de wetgeving niet dezelfde mate van gegevensbescherming biedt. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan partijen die een passend niveau van gegevensbescherming hanteren (bijvoorbeeld wanneer de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft afgegeven of door in de overeenkomst met de ontvanger de zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen op te nemen en een passende effectbeoordeling van de gegevensoverdracht uit te voeren). U kunt contact met ons opnemen om een kopie te ontvangen van de passende waarborgen die van toepassing zijn op de overdracht van uw persoonsgegevens via de contactgegevens in paragraaf 7.

5. Duur van de verwerking

5.1. Uw persoonsgegevens worden door iBanFirst slechts bewaard voor de tijd die nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken, rekening houdend met de toepassing van wettelijke verplichtingen, wettelijke verjaringstermijnen of bewaartermijnen (onder meer in het kader van de toepassing van de EU-richtlijn 2015/849 ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en/of ingetrokken en de toepasselijke omzettingen ervan).

5.2. In het geval dat uw persoonsgegevens worden verzameld op basis van uw toestemming, gebruiken wij deze alleen voor de periode dat uw toestemming is gegeven. Zodra uw toestemming wordt ingetrokken, worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de minimumperiode die nodig is voor de uitvoering van de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van uw recht.

5.3. Voor de bewaartermijnen voor opnames van telefoongesprekken met klanten, zie paragraaf 2 hierboven.

5.4. De toepasselijke opslagperiode voor persoonsgegevens die via cookies of soortgelijke technologieën op deze Website worden verzameld, is te vinden in onze Cookieverklaring.

5.5. Camerabeelden worden maximaal één maand bewaard, tenzij de beelden worden gebruikt als bewijs om een misdrijf, schade of overlast aan te tonen of om een dader, verstoorder van de openbare orde, getuige of slachtoffer te identificeren.

6. Uw rechten als betrokkene

6.1. U hebt verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken. Als aan de relevante voorwaarden van de AVG is voldaan, hebt u het recht:

a. uw toestemming in te trekken

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming voor deze verwerking in te trekken. Deze intrekking laat echter de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode voorafgaand aan deze intrekking en verwerkingsactiviteiten op basis van een andere rechtsgrondslag onverlet.

b. toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die iBanFirst over u heeft, op informatie over de verwerking van deze persoonsgegevens en op een kopie ervan.

c. ons te vragen uw persoonsgegevens te rectificeren, te wissen of te beperken

U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te rectificeren indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze in beginsel kosteloos te wissen. U erkent dat, in geval van een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen, bepaalde diensten en producten mogelijk niet meer voor u beschikbaar zijn. U kunt ons ook verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer wij de juistheid van uw persoonsgegevens controleren.

d. tot gegevensportabiliteit

De door u aan iBanFirst verstrekte persoonsgegevens kunnen in een duidelijk, gestructureerd, leesbaar en algemeen gebruikt machinaal leesbaar formaat aan een derde worden verstrekt (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst).

e. bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iBanFirst ten behoeve van direct marketing. In andere gevallen hebt u het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie (voor zover de verwerking is gebaseerd op een rechtmatig of openbaar belang).

f. een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat iBanFirst niet in overeenstemming met de wetgeving inzake de verwerking van uw persoonsgegevens heeft gehandeld, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de plaats waar u gewoonlijk verblijft of werkt of waar een vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.dataprotectionauthority.be).

6.2. Als u vragen hebt over uw rechten inzake gegevensbescherming, uw rechten wilt uitoefenen of een verzoek om aanvullende informatie wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@ibanfirst.com.

7. Contact opnemen

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of deze Website in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen:

 • per e-mail: dpo@ibanfirst.com
 • per brief: IBANFIRST SA, att. Privacy and Legal department, 350 Avenue Louise, 1050 Brussel.

8. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging van de Privacyverklaring, passen wij bij elke wijziging de herzieningsdatum bovenaan deze pagina aan. De gewijzigde Privacyverklaring treedt op die datum in werking.

Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen en/of aanvullingen.

company logo

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws, tips en beste praktijken op valutagebied om in de toekomst in een wereld zonder grenzen te kunnen werken.

iBanFirst S.A. is door de Nationale Bank van België (onder KBO nummer 0849.872.824) erkend en gereguleerd als betalingsinstelling. Het bedrijf is een direct lid van het SWIFT-netwerk en is gecertificeerd om betalingen uit te voeren in de hele SEPA-zone. Als betalingsinstelling biedt iBanFirst S.A. uitsluitend hedgingoplossingen aan (forward, flexible forward en dynamic forward) die gekoppeld zijn aan onderliggende betalingsverrichtingen. iBanFirst S.A. biedt geen opties of andere financiële instrumenten aan voor beleggings- of speculatieve doeleinden.