Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Preambulum

Az IBANFIRST kifejlesztett egy online platformot, amely „vállalati” ügyfeleinek egyszerű hozzáférést biztosít a vállalkozások számára szükséges alapvető pénzügyi szolgáltatásokhoz, nevezetesen:

 • számlák nyitása és vezetése külföldi és hazai pénznemekben;
 • helyi vagy nemzetközi kifizetések fogadása;
 • helyi vagy nemzetközi kifizetések kibocsátása;
 • SEPA beszedési megbízások és vállalatközi beszedési megbízások;
 • azonnali devizaügyletek végrehajtása és nyomon követése;
 • valós idejű hozzáférés a devizapiachoz annak nyitvatartási idejében.

Az IBANFIRST emellett lehetőséget ad Ügyfeleinek, hogy bizonyos feltételek mellett és mindaddig, amíg előfizetnek rá, igénybe vegyék a következő szolgáltatásokat:

 • a számlához tartozó információs szolgáltatás;
 • határidős devizaügyletekhez kapcsolódó kifizetések;
 • olyan kifizetések, amelyekben a pénzt finanszírozás fedezi és a finanszírozási megállapodás szabályozza.

1. fejezet – Általános rendelkezések

1.1 cikk – Hatály

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkotják a szerződéses kapcsolat általános keretét, amely az IBANFIRST SA, amelynek székhelye Brüsszel 1050, 350 Avenue Louise, adószáma: BE 0849.872.824, a Belgiumban letelepedett, a Belga Nemzeti Bank prudenciális felügyelete alatt álló fizetési intézmény (a továbbiakban: „IBANFIRST”) és „vállalati” ügyfelei között jön létre.

Jelen ÁSZF az IBANFIRST összes Ügyfelére, minden (kereskedelmi, ipari, kézműves vagy szabadfoglalkozású tevékenységet végző) természetes személyre és jogi személyre vonatkozik. Különleges megállapodások útján el lehet térni jelen ÁSZF-től, amelyek rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen szöveg rendelkezéseivel szemben, amennyiben azok ellentétesek a szöveggel. Amennyiben egy problémát az említett rendelkezések alapján nem sikerült megoldani, a belga jog az irányadó.

A szerződéses jogviszony keretében az Ügyfél a magyar nyelvet választja.

1.2 cikk – Személyazonosság, jogképesség, hatáskörök

Az IBANFIRST-tel kapcsolatos bejegyzéshez szükséges az IBANFIRST által kért adatok és dokumentumok Ügyfél által történő közlése, különös tekintettel a következőkre:

 • természetes személyek esetében: teljes személyazonosság (név + vezetéknév), születési dátum és hely, lakcím, illetve telephelycím, személyazonosító igazolvány másolata, valamint a cégjegyzékszám és/vagy a HÉA-nyilvántartási szám;
 • jogi személyek esetében: az alapító okirat vagy az alapszabály legfrissebb változata, valamint minden olyan jogi aktus, amely megállapítja a képviseletükre jogosult személyek jogköreit, az ügyvezető(k), a képviselő(k), a kedvezményezett(ek) listája, valamint a cégjegyzékszám és/vagy a HÉA-nyilvántartási szám.

Az IBANFIRST bármikor megkérheti Ügyfeleit, hogy küldjenek további információkat magukról. Az IBANFIRST fenntartja a jogot, hogy ilyen kiegészítő információkat gyűjtsön harmadik felektől és más személyazonosítási szolgálatoktól. Ezek a kiegészítő információk elengedhetetlenek ahhoz, hogy az IBANFIRST elvégezhesse ellenőrzéseit és megfeleljen a rá vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek.

Az IBANFIRST arra is megkérheti Ügyfeleit, hogy végezzenek helyszíni ellenőrzést, és vizsgálják meg azokat a nyilvántartásokat és dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy megfelelnek a jelen ÁSZF-ben előírt kötelezettségvállalásoknak.

Ami a külföldi állampolgárságú (nem Belgiumban letelepedett) Ügyfeleket illeti, az IBANFIRST nem köteles a neki átadott dokumentumok vizsgálata során a külföldi jogban kereséseket végezni. Az Ügyfelek kötelesek tájékoztatni az IBANFIRST-öt minden olyan változásról, amely az országuk szabályozásában bekövetkezhet, és amelyek valószínűleg megváltoztatnák a harmadik felekkel szembeni képviseletüket. Ezenkívül az IBANFIRST-nek joga van az Ügyfél költségén a bemutatott dokumentumok fordítását, valamint az általa jelzett alakiságok teljesítését kérni, különösen a külföldi közokiratok exequaturának bemutatását.

Tekintettel a személyazonosság-lopás kockázatára, az IBANFIRST megkövetelheti az Ügyféllel való kapcsolatfelvételt megelőzően, hogy az Ügyfél pénzátutalást hajtson végre egy elismert hitelintézetnél nevén lévő bankszámláról.

Az Ügyfél azzal, hogy képviseleti hatáskörrel ruházza fel az IBANFIRST platform nevében történő használatáért felelős személyeket (a továbbiakban: „Adminisztratív felhasználók”), az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi – hacsak a kijelölése előtt írásban másként nem rendelkezik –, hogy ezen Adminisztratív felhasználóknak joguk van az Ügyfél jogszerű bevonására és az alábbiak IBANFIRST-től való kérvényezésére:

 • a határidős ügyletekhez szükséges LEI szám megadása, megújítása vagy átadása;
 • más felhasználók felvétele, beleértve az adminisztrátorokat is; vagy
 • a platformon elérhető szolgáltatások vagy funkciók aktiválása.

Az IBANFIRST felelős minden állítólagos csalás vagy súlyos gondatlanság következményeiért az általa kért releváns adatok rögzítésében. Az Ügyfél maga felel minden olyan kárért, amelyet a kért információk és/vagy dokumentumok továbbításának elmulasztása vagy az információk és/vagy pontatlan dokumentumok közlése vagy elkészítése okoz. Az Ügyfélnek írásban közölnie kell az IBANFIRST-tel az általa átadott adatok és dokumentumok minden módosítását, különösen a képviseleti jogok esetében. Az IBANFIRST arra törekszik, hogy a lehető leghamarabb figyelembe vegye azokat.

Az IBANFIRST felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a rá vonatkozó jogi és szabályozási kötelezettségek teljesítéséért kizárólagos felelősséggel tartozik. Az IBANFIRST semmilyen módon nem helyettesítheti az Ügyfelet ezen a téren. Az Ügyfélnek teljesítenie kell a rá vonatkozó adóügyi kötelezettségeket mind az ügyleteiben érintett különböző országokban, mind a lakóhelye szerinti országban, és biztosítania kell, hogy az IBANFIRST-tel végrehajtott bármely ügylet megfeleljen ezeknek a jogszabályoknak.

1.3. cikk – Kommunikáció

1.3.1 A kommunikáció nyelve

Az IBANFIRST és az Ügyfél közötti kapcsolattartást és kommunikációt az Ügyféllel egyeztetett, és az IBANFIRST által a fájljaiban nyilvántartott nyelven kell lebonyolítani.

1.3.2 A kommunikáció módja

Az IBANFIRST az Ügyfélhez fűződő kapcsolatának megfelelő bármilyen kommunikációs eszközzel kapcsolatba lép az Ügyféllel. A jogi, szabályozási vagy szerződéses kötelezettségek alapján megkövetelt információkat ugyanazon eszközökkel közli az Ügyféllel.

Az IBANFIRST levelezhet és kommunikálhat postai úton, telefonon, a weboldalon keresztül, mobilalkalmazással, e-mailben vagy bármilyen más technikai eljárással.

Az Ügyfél megerősíti az IBANFIRST előtt, hogy állandó internet hozzáférése van, pusztán azért, mert e-mail címet biztosít az IBANFIRST részére, vagy előfizet az IBANFIRST egyik szolgáltatására.

A postai vagy elektronikus leveleket az IBANFIRST az Ügyfél által utoljára megadott postai címre (vagy ennek hiányában az utolsó ismert címre) vagy e-mail címre küldi el. Az Ügyfél visel minden következményt és felelősséget abban az esetben, ha a jelen ÁSZF 1.3.3 cikkében leírtaktól eltérően késedelmesen vagy egyáltalán nem tájékoztatja az IBANFIRST-öt az e-mail-címében vagy postai címében történt bármely változásról, vagy ha késedelmesen vagy egyáltalán nem olvassa el bármely levelezés vagy kommunikáció tartalmát.

Az Ügyfél kijelenti, hogy tökéletesen ismeri, és teljes mértékben tisztában van az e-mailek nem biztonságos nyilvános hálózaton, például az interneten történő továbbításával kapcsolatos kockázatokkal. Az Ügyfél személyesen felel az e-mail biztonságának biztosításához szükséges megfelelő intézkedések – például vírusirtó szoftverek, tűzfal vagy erős jelszó – kiválasztásáért, telepítéséért, használatáért és adaptálásáért. Az Ügyfél minden észszerű biztonsági intézkedést megtesz a jelszava titkosságának biztosítása érdekében. Az ilyen kommunikációs eszköz kiválasztásával vagy elfogadásával az Ügyfél mentesíti az IBANFIRST-öt – kivéve az IBANFIRST csalása vagy súlyos gondatlansága esetén – minden felelősség és következmény alól az e-mailek és/vagy személyes adatok és/vagy a dokumentumok harmadik fél általi elfogása esetén.

Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy haladéktalanul kapcsolatba lép az IBANFIRST-tel, ha úgy találja, hogy jelszavát elfelejtette vagy ellopták, vagy ha egy magánszemély a beleegyezése nélkül használta vagy megpróbálta használni az IBANFIRST fiókját.

Az IBANFIRST által az Ügyfelek rendelkezésére bocsátott információk megtekinthetők az interneten: www.ibanfirst.com.

1.3.3 A nyelv és a kommunikációs címek Ügyfél általi módosítása

Az IBANFIRST arra törekszik, hogy a lehető leghamarabb figyelembe vegye az Ügyfél nyelvre és/vagy a postai vagy elektronikus levelezési és kommunikációs címekre vonatkozó módosításait. Az Ügyfél csak az IBANFIRST által rendelkezésre bocsátott csatornákat és technikai folyamatokat használja e közlemény kibocsátásához.

1.3.4 Bizonyítás

Az IBANFIRST az Ügyféllel folytatott levelezés vagy kommunikáció megtörténtét és tartalmát azok másolatának elkészítésével állapítja meg, a jelen ÁSZF 1.13 cikkének rendelkezéseivel összhangban.

1.4. cikk – Díjak, költségek és adók

Az IBANFIRST az általános díjtételeket közli az Ügyféllel.

Az új vagy kiigazított díjakat az IBANFIRST által, az ÁSZF 1.3 cikkével összhangban végrehajtott módosításnak az Ügyféllel történő közlésével vezetik be.

A módosítások legkorábban egy hónappal az IBANFIRST által kezdeményezett kommunikációt követően lépnek hatályba. Az Ügyfél az 1.8. cikkben meghatározott határidőn belül kiegészítő díjtétel fizetése nélkül felmondhatja a módosítás által érintett megállapodást abban az esetben, ha az Ügyfél nem ért egyet vele.

Az Ügyfélnek meg kell fizetnie:

 • az eszközök és dokumentumok szállítási vagy kézbesítési költségeit, a postai díjakat, a fax és a telefon költségeit és az Ügyfél nevében vagy érdekében felmerült egyéb költségeket;
 • az IBANFIRST által az Ügyfél felé fennálló jogainak megőrzése vagy visszaszerzése érdekében tett bármely intézkedés költségét;
 • minden írási jogosultságot, regisztrációs díjat, adót és illetéket, amelyet az IBANFIRST-tel való együttműködés miatt vagy azzal összefüggésben kell megfizetni.

Az összes fent említett díjat, hacsak kifejezetten másként nem jelezzük, az Ügyfél IBANFIRST-nél nyitott számlájára terheljük.

1.5 cikk – Az ÁSZF módosítása

A jelen ÁSZF bármilyen módosításáról az IBANFIRST és az Ügyfél az IBANFIRST weboldalán található elérhetőségek valamelyikén állapodik meg: www.ibanfirst.com.

Az ÁSZF legkorábban egy hónappal az IBANFIRST által kezdeményezett kommunikációt követően lép hatályba, kivéve, ha a jogi vagy szabályozási előírások más határidőt írnak elő. Az 1.8 cikkben előírt határidő ellenére az Ügyfél az IBANFIRST által kezdeményezett új ÁSZF közlését követő hónapon belül felmondhatja a szóban forgó megállapodást a normál esetben alkalmazandó költségek nélkül, amennyiben nem ért egyet az ÁSZF vagy a kérdéses megállapodás módosításával, kivéve, ha az ilyen módosítás jogi vagy szabályozási kötelezettségből ered, vagy az Ügyfél javára történik.

1.6. cikk – Titoktartás

Az IBANFIRST nem adhat ki harmadik feleknek semmilyen, az Ügyfelekkel kapcsolatos információt, hacsak nem kapta meg kifejezett engedélyüket, vagy a törvény kötelezi erre, vagy ha jogos érdek indokolja.

E cikk alkalmazásában nem tekinthetők harmadik félnek:

 • az IBANFIRST munkatársai;
 • azon csoporthoz tartozó társaságok, amelyekhez az IBANFIRST tartozik, és azok munkatársai.

E cikk alkalmazásában a „munkatárs” az a természetes személy, aki részt vesz az Ügyféllel való kapcsolattartásban vagy az Ügyfél adatainak feldolgozásában, vagy az IBANFIRST-tel vagy az IBANFIRST csoportjába tartozó vállalattal kötött bármely megállapodás végrehajtásában. Ide tartoznak különösen az alkalmazottak, az ügynökök, a megbízottak, az értékesítési ügynökök, az alvállalkozók és a kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatók. E cikk alkalmazásában a „csoport” kifejezés az anyavállalatból, annak leányvállalataiból és az anyavállalattal kapcsolatban álló vállalatok csoportjára utal. Ebből a szempontból az anyavállalat, a leányvállalat és a kapcsolódó vállalat fogalmát a vállalatokról szóló törvény („Company Code”) 1:15 és 1:20 cikke által meghatározott értelemben kell érteni.

1.7 cikk – Személyes adatok feldolgozása

Az IBANFIRST az Ügyfelek személyes adatait a honlapján elérhető Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően dolgozza fel: www.ibanfirst.com.

Az IBANFIRST által összegyűjtött és feldolgozott személyes adatokkal, az adatok kezelésének céljaival, valamint az adatfeldolgozásban érintett természetes személyek jogaival kapcsolatos jogilag kötelező információkat az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

Amikor az Ügyfelek természetes személyekkel (például képviselőkkel, alkalmazottakkal vagy tényleges tulajdonosokkal) kapcsolatos személyes adatokat szolgáltatnak az IBANFIRST-nek, tájékoztatniuk kell ezeket a személyeket az Adatvédelmi szabályzatról és annak frissítéseiről.

Az Adatvédelmi szabályzat az abban meghatározott szabályoknak megfelelően módosulhat.

1.8. cikk – A kapcsolat megszűnése

Mind az Ügyfél, mind az IBANFIRST bármikor és indoklás nélkül felmondhatja az őket kötő határozatlan idejű megállapodások összességét vagy egy részét azáltal, hogy olvasási visszaigazolással ellátott e-mailt küld, a feladás dátumától számított két hónapos felmondási idővel.

A jelen ÁSZF-ben előírt kötelezettségvállalások bármelyikének nem teljesítése vagy a bizalom megsértése esetén mind az Ügyfél, mind az IBANFIRST az őket kötő megállapodások összességét vagy egy részét azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül felmondhatja olvasási visszaigazolással ellátott e-mail küldésével.

Az e-mail elküldésének igazolása elegendő lesz az ahhoz kapcsolódó átvételi elismervény kinyomtatásához. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet az IBANFIRST felé teljesített ügyletekkel vagy kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos felelőssége alól. Az IBANFIRST által előzetesen megkapott jutalékokat időarányosan vissza kell téríteni az Ügyfél számára.

1.9. cikk – Átruházás

Az Ügyfél halála esetén a lehető leghamarabb értesíteni kell az IBANFIRST-öt. Ha ez az értesítés szóban történik meg, írásban is meg kell erősíteni. Ezen írott értesítés kézhezvételét követően az IBANFIRST biztosítja, hogy az esetleges megbízottak ne hajtsanak végre ügyleteket. Az IBANFIRST által az elhunyt nevében fenntartott vagyont az örökösök és az Ügyfél jogosultjai javára felszabadítják a birtok átruházását igazoló hivatalos dokumentumok, valamint a törvény által előírt és az IBANFIRST által szükségesnek tartott dokumentumok bemutatásával. Az IBANFIRST gondosan ellenőrzi ezeket a dokumentumokat, de csalásra és súlyos gondatlanságra csak azok hitelességének, érvényességének, fordításának vagy értelmezésének vizsgálata során reagál, különösen külföldi országban készített dokumentumok esetében. Az IBANFIRST által az elhunyt nevében fenntartott vagyonnal kapcsolatos bármely ügylet mindazok közös megegyezéséhez köthető, akiket törvény vagy végrendelet alapján felkérnek a hagyatékból álló vagyontárgyak összegyűjtésére.

1.10. cikk – Felelősség

Az IBANFIRST csak csalásáért és az általa vagy munkatársai által szakmai tevékenysége során elkövetett súlyos gondatlanságért felel. Ezenkívül az IBANFIRST csak súlyos gondatlanságának közvetlen következményeiért vonható felelősségre. Ebből kifolyólag nem válaszol az ebből eredő közvetett károkra, nevezetesen az Ügyfél esetleges kereskedelmi, szakmai, pénzügyi vagy egyéb veszteségeire, mint például a bevételkiesés, az általános költségek növekedése, a tervezés megzavarása, a profit, a hírnév, az ügyfelek vagy a várható megtakarítások elvesztése.

Az IBANFIRST nem vonható felelősségre olyan károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetve a vis maior esetének vagy a belga vagy külföldi hatóságok által hozott intézkedéseknek a következményei.

Ennek eredményeként nem reagál a káros következményekre, amelyek különösen az alábbiakból következnek:

 • tűz, áradás vagy más természeti katasztrófa;
 • személyzeti sztrájk;
 • egy kormányzati hatóság vagy egy ország központi bankjának határozata;
 • pénzügyi, gazdasági vagy kereskedelmi jellegű embargó, vagy szankció;
 • tényleges hatalommal rendelkező személyek által elrendelt műveletek, háború, zavargások, vagy a terület idegen vagy illegális erők általi megszállása esetén;
 • a számítógépeinek akár ideiglenes és bármilyen okból történő leszerelése, valamint a bennük lévő adatok megsemmisítése vagy törlése;
 • a belga vagy külföldi postai szolgáltatások, telefonos szolgáltatásokat vagy bármely más elektronikus szolgáltatást nyújtó vállalatok, magánkézben lévő közlekedési vállalatok hibái vagy tevékenységének megszakítása.

1.11. cikk – Embargók, megfelelési politikák és gondossági kötelezettség

A „szankciók” kifejezés magában foglal minden olyan pénzügyi, gazdasági és kereskedelmi jellegű szankciót és korlátozó intézkedést, amelyet az Európai Unió, Belgium, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa, az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző osztálya (Office of Foreign Assets Control; OFAC) és/vagy az Egyesült Államok Külügyminisztériuma vagy bármely más illetékes hatóság szab ki vagy vezet be.

Az Ügyfél, amennyiben jogi személy, kijelenti és garantálja az IBANFIRST-nek:

 • hogy sem ő, sem bármely leányvállalata, ügyintézője vagy igazgatója, vagy a tudomása szerint vele kapcsolatban álló társaságok, ügynökök vagy alkalmazottak nem folytatnak olyan tevékenységet vagy magatartást, amely megsértheti a pénzmosás és a korrupció elleni küzdelemben az illetékes joghatóság területén alkalmazandó törvényeket, szabályokat vagy rendeleteket;
 • hogy tudomása szerint sem ő, sem leányvállalata, adminisztrátora vagy igazgatója, sem a vele kapcsolatban álló társaságok, ügynökök vagy alkalmazottak sem olyan természetes vagy jogi személyek („Személy”), akik olyan személyek, vagy olyan személyek irányítása vagy ellenőrzése alatt állnak , akik (i) szankcionálási intézkedések hatálya alá tartoznak („Szankcionálási intézkedés hatálya alá tartozó személy”), vagy (ii) olyan országban vagy területen találhatók, telepedtek le vagy tartózkodnak, amely olyan szankció intézkedések hatálya alá tartozik, amelyek általában tiltják az adott kormánnyal, országgal vagy területtel való kapcsolattartást („Szankcionált ország”).

Az Ügyfél, amennyiben jogi személy, kifejezetten vállalja és garantálja, hogy közvetlenül és közvetve sem használja az IBANFIRST által nyújtott szolgáltatásokat (i) bármely olyan személy tevékenységének vagy ügyeinek finanszírozására, aki szankció(k) alatt állhat, vagy aki szankcionált ország(ok)ban vagy terület(ek)en tevékenykedik, vagy (ii) bármilyen más olyan módon, ami egy szankció megsértését eredményezné.

A rábízott ügyletek elemzése és feldolgozása során az IBANFIRST figyelembe veszi a fent említett szankciókat. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az IBANFIRST megítélése szerint az ügylet jellege, célja, kontextusa, feltételei és általánosabban a körülményei nem felelnek meg az IBANFIRST ezen szankciókkal, vagy a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos megfelelőségi politikájának. Erre a célra az IBANFIRST ügyletek szűrésére alkalmas automatikus rendszereket alkalmaz.

Az IBANFIRST fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy elhalassza egy ügylet végrehajtását, (i) amennyiben az ilyen ügylet az ilyen szankciókat és politikákat sértené vagy sérthetné, vagy (ii) amennyiben az ilyen ügylet a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása elleni törvények és rendeletek alapján gyanúsnak minősülhet vagy az lehetne; vagy (iii) amennyiben az ilyen ügyletet az ügyletek szűrésére alkalmas automatikus rendszer blokkolja. Az Ügyfél vállalja, hogy az IBANFIRST rendelkezésére bocsát minden olyan dokumentumot és/vagy információt, amelyet az IBANFIRST hasznosnak ítél annak megállapításához, hogy egy ügylet megfelel-e az említett szankcióknak és politikáknak, vagy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvények és rendeletek alapján gyanús-e. Ellenkező esetben az IBANFIRST nem tudja végrehajtani az ügyletet.

Abban az esetben, ha az Ügyfélnek kétségei vannak a tervezett ügyletnek az említett szankciókkal és politikákkal való összeegyeztethetőségét illetően, kapcsolatba léphet az IBANFIRST-tel, mielőtt utasítást adna az IBANFIRST-nek az ügylettel kapcsolatban.

1.12. cikk – Panasztétel

Az Ügyfél panaszt tehet az IBANFIRST-nél az IBANFIRST SA, 350 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium címen, vagy e-mailben: complaints@ibanfirst.com.

1.13. cikk – Bizonyítás

A kötelező jogi vagy közrendi rendelkezések sérelme nélkül, amelyek a bizonyításra vonatkozóan külön szabályokat határoznak meg, az IBANFIRST jogosult az Ügyfél saját számláját bizonyítékként kezelni. Az IBANFIRST a jogi aktus igazolását az eredeti dokumentum másolatának felhasználásával teheti meg, függetlenül a dokumentum jellegétől vagy terjedelmétől. A technikai eljárással végrehajtott cselekmény az említett technikai eljárás útján igazolható. Ez a másolat ugyanolyan bizonyító erővel bír, mint az eredeti dokumentum. A dokumentum másolata formában eltérhet az eredetitől, amennyiben valamilyen technikai eljárás alkalmazásából származik.

1.14. cikk – Alkalmazandó jog és a joghatóság megállapítása

Az IBANFIRST és az Ügyfél közötti kapcsolatokra a belga törvények vonatkoznak, ezáltal az utóbbiak szabályozzák a köztük e kapcsolatok vonatkozásában felmerülő esetleges viták megoldását.

Az 1.12 cikk alkalmazásának sérelme nélkül az IBANFIRST és az Ügyfél között a kapcsolataik vonatkozásában felmerülő viták rendezésében kizárólag a belga bíróságok illetékesek.

2. fejezet – Számlainformációs szolgáltatások

2.1. cikk – Általános megállapítások

Az IBANFIRST az Ügyfeleinek számlainformációs szolgáltatást nyújt.

A számlainformációs szolgáltatás lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy az IBANFIRST platformján keresztül könnyen és kényelmesen áttekinthesse banki adatait.

A számlainformációs szolgáltatáshoz való hozzáférés az IBANFIRST online felületén elérhető modul (a továbbiakban: „Platform”) aktiválásával válik lehetővé.

A számlainformációs szolgáltatás aktiválásakor az Ügyfélre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Az Ügyfél és a számlakezelő pénzforgalmi szolgáltató (a továbbiakban: „ASPSP”) között létrejött viszonyt a saját feltételei szabályozzák, amelyeket a Felhasználó külön elfogad. Semmi esetben sem tévesztendők össze az ÁSZF-el.

Abban az esetben, ha ellentmondás van e Fejezet rendelkezései és a jelen ÁSZF egyéb fejezetei között, úgy kell értelmezni, hogy e Fejezet rendelkezései az irányadóak.

2.2. cikk – A számlainformációs szolgáltatás felhasználója

A számlainformációs szolgáltatást aktiválási kérelemnek kell alávetni az Ügyfél részéről, az IBANFIRST Platformon meghatározott speciális eljárást követve.

Csak ennek az eljárásnak az érvényesítése eredményezi a számlainformációs szolgáltatás aktiválását. Az IBANFIRST fenntartja a jogot, hogy ne indítsa el ezt az ellenőrzést indoklás nélkül.

2.3. cikk – A számlainformációs szolgáltatás előrehaladása

A számlainformációs szolgáltatáshoz való hozzáféréshez az Ügyfélnek a következő lépéseket kell végrehajtania:

 1. szakasz: Hozzáférés a számlainformációs szolgáltatáshoz

A számlainformációs szolgáltatás elérése érdekében az Ügyfél csatlakozik a Platformhoz, majd a „Szolgáltatások” fülre lép.

A csatlakozás megköveteli az Ügyfél erős, kétfaktoros hitelesítését (hitelesített eszköz/token birtoklása és személyre szabott biztonsági adatok, például jelszó ismerete). Az Ügyfél a „Külső fiók adatainak megtekintése az IBANFIRST Platformon” gombra kattintva aktiválja a szolgáltatásnyújtás részeként felajánlott lehetőséget.

Ezután az Ügyfélnek ki kell választania azt az ASPSP-t, amelyet szinkronizálni kíván az IBANFIRST Platformmal. Ezt követően meg kell adnia az egyes ASPSP-k egyedi azonosítóit és jelszavait.

2. szakasz: A számlainformációs szolgáltatás használata

A Számlainformációs szolgáltatás lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egyetlen platformon/felületen összevont képet kapjanak a különböző banki és fizetési számláikkal kapcsolatos információikról.

A számlainformációs szolgáltatás semmilyen körülmények között nem teszi lehetővé banki ügyletek (átutalások, állandó megbízások stb.) vagy banki ügyletekkel kapcsolatos ügyletek végrehajtását, illetve portfoliókezelési vagy befektetési tanácsadási szolgáltatások igénybevételét.

3. szakasz: A számlainformációs szolgáltatás lemondása, visszavonása, megszüntetése

Az Ügyfél bármikor és díjmentesen megszüntetheti a számlainformációs szolgáltatást.

Amennyiben a vizsgálatok költségei esedékesek az Ügyfél számára, azokat a Szolgáltatás megszűnése ellenére meg kell fizetni.

A számlainformációs szolgáltatás nyújtása akkor ér véget, amikor az Ügyfél felmondja az IBANFIRST-tel kötött szolgáltatási szerződését, vagy amikor az IBANFIRST felmondja az üzleti kapcsolatot az ÁSZF 1.8 cikkével összhangban.

3. fejezet – Határidős devizaügyletek kifizetései

3.1. cikk – Fogalommeghatározások

Jelen Fejezet vonatkozásában az alább felsorolt kifejezések jelentése a következő:

„Nem pénzügyi szerződő fél”: az Európai Unióban letelepedett jogalany, amely az EMIR 2. és 10. cikke értelmében nem szerepel a pénzügyi szerződő felek vagy a mentesített szerződő felek meghatározásában, és nem elszámolóház (a továbbiakban: „NFC”).

„EMIR”: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2012/EU RENDELETE (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról.

„LEI” (jogalany-azonosító): olyan egyedi, ideiglenes vagy végleges jogi azonosító szám, amely az esettől függően azonosítja az IBANFIRST-öt vagy az Ügyfelet.

„Jelentési kötelezettség” az összes származtatott ügyletre vonatkozó jelentési kötelezettség – függetlenül attól, hogy azok a tőzsdén kívül vagy a platformokon vannak jelen – az EMIR 9. cikkében leírt és az EMIR rendeletet követően bevezetett ügyletek esetében.

„Kereskedési adattár”: az IBANFIRST által választott jogalany, amely központosított módon gyűjti és vezeti a származékos ügyletekre vonatkozó nyilvántartásokat, és amelyet az EMIR rendeletnek megfelelően regisztráltak vagy ismertek el, és/vagy egy vagy több olyan eszköz vagy szolgáltatás, amelyet az az adott intézmény, jogalany, vagy jogalany hiányában az ESMA biztosít.

„EMIR rendelet”: az EMIR rendelet és az EMIR további alkalmazandó törvényei, szabályai, rendeletei vagy hivatalos ajánlásai (ideértve különösen az esetleges szabályozástechnikai standardokat, végrehajtás-technikai standardokat vagy az Európai Bizottság vagy az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által kiadott ajánlásokat), amelyeket az EMIR alapján módosítva vagy újra életbe léptetve hoztak létre vagy bocsátottak ki.

„Ügylet”: „tőzsdén kívüli származtatott ügylet”, például az EMIR 2. cikkének 7. pontjában meghatározott fogalom az IBANFIRST és az Ügyfél között; kizárja (i) az összes olyan származtatott ügyletet, amellyel valamely szabályozott piacon vagy azzal egyenértékű piacon kereskednek az Európai Unión kívül, és (ii) az összes olyan származékos ügyletet, amely nem tartozik az EMIR rendelet hatálya alá.

„Garancia”: az Ügyfél által az ÁSZF 3.8 cikke alapján az IBANFIRST-nek nyújtott készpénzgarancia, amely biztosítja kötelezettségvállalásait és csökkenti az ügyletek működési és hitelkockázatát.

Az ebben a Fejezetben használt összes szó és kifejezés, amely nincsen meghatározva, ugyanazt jelenti, mint az EMIR rendelet szövegében.

3.2. cikk – Általános elvek

Az Ügyfél és az IBANFIRST közötti bármely jelenlegi és jövőbeni ügyletet ez a Fejezet szabályozza.

Az Ügyfél és az IBANFIRST közötti ügyletek megszüntetésük és kompenzációjuk céljából nettósítási megállapodást képeznek a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló, 2004. december 15-i belga törvény („Pénzügyi biztosítékokról szóló törvény”) értelmében.

Az e fejezet alapján teljesített bármilyen ellentételezés, különösen az ügyletek és a Garancia között, az Ügyfél és az IBANFIRST közötti nettósítási megállapodás szerves részét képezi, egyetlen lemondási egyenleg létrehozására szolgál, és a Pénzügyi biztosítékokról szóló törvény 12. és 14. cikkében foglalt feltételek vonatkoznak rá.

Az Ügyfél és az IBANFIRST egyes szerződéseikben külön záradékokban állapodhatnak meg. Bármilyen ellentmondás esetén az ilyen záradékok és a jelen Fejezetben foglalt rendelkezések között a kifejezetten elfogadott záradékok elsőbbséget élveznek a jelen Fejezetben foglaltakkal szemben.

Abban az esetben, ha ellentmondás van e Fejezet rendelkezései és a jelen ÁSZF egyéb fejezetei között, úgy kell értelmezni, hogy e Fejezet rendelkezései az irányadóak.

3.3. cikk – Az ügyleti feltételek és kockázatok ismerete, valamint az ügyletek elutasítása

Azok a feltételek és összegek, amelyekre az ügyleteket kínálják, korlátozzák az észszerűen előrelátható kifizetési összegek, amelyeket az Ügyfélnek a fedezet időtartama alatt teljesítenie vagy fogadnia kell.

A szolgáltatás valóban csak kifizetési ügyletek keretében érhető el, semmiképpen sem spekulatív célokra. Az IBANFIRST fenntartja a jogot, hogy minden spekulatívnak minősülő ügyletet azonnal felmondjon.

Az Ügyfél kijelenti, hogy megkapta, elolvasta és megértette a szükséges információkat, amelyek világosan és teljeskörűen ismertetik az ügyletekkel kapcsolatos kockázatokat, és vállalja, hogy nem köt semmilyen ügyletet mögöttes okból, ha nem érti teljes mértékben a kapcsolódó kockázatokat.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az IBANFIRST egyetlen képviselője sem ígért neki nyereséget, vagy garantálta a veszteség hiányát.

Az Ügyfél csak alapos megfontolás után dönt az IBANFIRST-tel történő ügyletkötésről, és megbizonyosodik arról, hogy pénzügyi lehetőségei lehetővé teszik-e számára a veszteség kockázatával való szembenézést.

Az IBANFIRST saját belátása szerint megtagadhatja bármely ügylet megkötését vagy egy meglévő ügylet meghosszabbítását.

3.4. cikk – EMIR – Nyilatkozatok és kötelezettségvállalások

Az Ügyfél és az IBANFIRST a jelen ÁSZF aláírásakor és minden, az ezen időpont után megkötött ügylet esetében kijelenti és igazolja, hogy nem pénzügyi szerződő felek az EMIR 2. cikkének 9. pontja értelmében.

Az Ügyfél a jelen ÁSZF aláírásakor és minden, az ezen időpont után megkötött ügylet esetében kijelenti és igazolja, hogy nem tartozik az EMIR 4. cikke szerinti kártérítési kötelezettség alá, és nem felel meg az EMIR 10. cikkének 1. pontjának b) bekezdésében említett feltételeknek.

Ha az Ügyfél állapota megváltozik vagy nem megfelelő, akkor az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni az IBANFIRST-öt. Ez a nyilatkozattétel az Ügyfél kizárólagos felelőssége, és az IBANFIRST az Ügyfél állapotváltozásáról történő hamis, téves vagy késedelmes értesítés esetén nem tehető felelőssé.

Az Ügyfél kijelenti és igazolja, hogy a saját nevében, minden erejével és képességével jár el bármilyen ügylet megkötésekor. Az Ügyfélnek spontán módon tájékoztatnia kell az IBANFIRST-öt minden olyan jogi, szabályozási, törvényi vagy szerződéses rendelkezésről, amely korlátozhatja a devizaforward-szerződések megkötésére való képességét, vagy befolyásolhatja e szerződések érvényességét.

Az Ügyfél vállalja, hogy megtéríti az IBANFIRST minden olyan kárát, költségét, díját vagy egyéb kedvezőtlen pénzügyi következményét, amely az Ügyfél státuszának hamis, téves vagy késedelmes bejelentése, vagy az Ügyfél EMIR rendelettel kapcsolatos kötelezettségeinek nem teljesítésének következménye lehet, kivéve, ha az ilyen károk, költségek, díjak és egyéb hátrányos pénzügyi következmények az IBANFIRST kizárólagos felelősségébe tartoznak súlyos gondatlansága, megtévesztése vagy csalása következtében.

3.5 cikk – Egyeztetés es portfóliótömörítés

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy megfeleljen az összes egyeztetésről és portfóliótömörítésről szóló EMIR rendelkezésnek. Az Ügyfél és az IBANFIRST között történő portfóliótömörítés gyakorisága az Ügyfél és az IBANFIRST között folyamatban lévő ügyletek számától függ.

Ügyletek száma

≥ 101

≤ 100

Egyeztetés gyakorisága

Negyedévente

Évente

Az IBANFIRST egyoldalúan teljesíti portfóliótömörítési követelményét azáltal, hogy portfóliója adatait e-mailben közli az Ügyféllel.

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ellenőrizze a saját ügyleteinek portfóliójával kapcsolatos információkat annak biztosítása érdekében, hogy azok valóban megfeleljenek a múltbeli ügyleteknek.

Ha az Ügyfél a fent említett e-mail kézhezvételétől számított két munkanapon belül nem értesíti az IBANFIRST-öt arról, hogy az egyeztetett adatok eltéréseket mutatnak, úgy tekintjük, hogy az Ügyfél egyetért az abban foglalt adatokkal.

Ha az ügyletek száma meghaladja az 500-at, az Ügyfél és az IBANFIRST vállalják, hogy a fent említett kommunikációs eljárásnak megfelelően félévente elemzik a portfóliók tömörítésének lehetőségét operatív és hitelkockázatuk figyelemmel kísérése és mérséklése érdekében.

3.6 cikk – Szolgáltatás aktiválása

Ez a Fejezet azonnal alkalmazandó, amint az IBANFIRST illetékes szolgáltatásai aktiválják a „határidős fizetés” modult. Az Ügyfél tájékoztatást kap erről az aktiválási döntésről.

Az ügylet az IBANFIRST és az Ügyfél kölcsönös hozzájárulása esetén tekinthető megkötöttnek. A kölcsönös hozzájárulás bármilyen módon megtörténhet, többek között szóban és/vagy telefonon is (lásd alább).

Az ügylet megkötésével az Ügyfél vállalja, hogy a pénznemet a tervezett lejárati napon szállítja le.

Az Ügyfél teljes felelősséget vállal azokért a következményekért, amelyek a telefonon keresztül továbbított megrendelésekből vagy a nem megfelelően végrehajtott ügyletekből származhatnak, különösen olyan személyek által, akiknek nincs hatásköre az Ügyfél kötelemmel való felruházására, valamint a telefonon továbbított ügylet késedelmes teljesítéséből, nem teljesítéséből vagy téves értelmezéséből eredő következmények esetén, kivéve az IBANFIRST súlyos gondatlansága esetét.

3.7 cikk – Megszüntetés, az Ügyfél nemteljesítése és kártérítés

3.7.1 Mind az Ügyfél, mind az IBANFIRST – kizárólag bizalommal való visszaélés esetén – azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül, az olvasási visszaigazolással ellátott e-mail elküldésével megszüntethet minden ügyletet.

Az összes megkötött ügylet felmondása azzal jár, hogy az Ügyfél köteles haladéktalanul és késedelem nélkül megfizetni az IBANFIRST részére az esedékesség napján esedékes összes összeget, valamint a megszüntetés napján esedékes költségeket és kiadásokat.

3.7.2 Az Ügyfél mulasztása feljogosítja az IBANFIRST-öt arra, hogy az Ügyféllel folytatott összes ügyletet haladéktalanul megszüntesse, és az euróban vagy más pénznemben kifejezett jelenlegi és jövőbeni kölcsönös kötelezettségeket és követeléseket ellensúlyozza, függetlenül az Ügyfél ellen folytatott csődeljárástól, bírósági átszervezési eljárástól vagy hasonló eljárástól, és hogy kiszabjon egy esedékes vagy fizetendő lemondási egyenleget („lemondási egyenleg”).

Különösen a következő események tekintendők az Ügyfél mulasztásának:

 • Az Ügyfél nem teljesíti a jelen Fejezetből eredő kötelezettségeit;
 • Az Ügyfél nem teljesíti valamely pénznem kifizetését vagy átadását egy ügylettel kapcsolatban;
 • Az Ügyfél nem teljesíti a fedezetkiegészítési felhívást;
 • Az Ügyfél által tett bármely olyan nyilatkozat, amely pontatlannak bizonyulna annak megtételekor vagy megismétlésekor, vagy amely pontatlanná válik;
 • Az Ügyfél képtelen e tartozások egészének vagy egy részének megfizetésére vagy pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére, vagy megtagadja azokat;
 • Bírósági átszervezéssel kapcsolatos vagy egyéb eljárás megindítása az Ügyfél ellen; vagy
 • az Ügyfél csődje.

Az Ügyfélnek, részvényeseinek és/vagy vezetőinek haladéktalanul és írásban tájékoztatniuk kell az IBANFIRST-öt az Ügyfél nevében bekövetkezett nemteljesítési eseményről.

Az Ügyfél nemteljesítése esetén az IBANFIRST jogosult saját belátása szerint törölni a beérkezett megrendeléseket, felfüggeszteni fizetési és szállítási kötelezettségei teljesítését, valamint ipso iure és értesítés nélkül felmondani az Ügyféllel kötött összes ügyletet, és felmondani az Ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat egészét vagy egy részét a jelen ÁSZF 1.8. cikkével összhangban.

3.7.3 A lemondási egyenleg meghatározása érdekében minden megszűnt ügylet a helyettesítő értékének meghatározását eredményezi („helyettesítő érték”).

A helyettesítő értéket az IBANFIRST állapítja meg, és az érték megfelel annak az összegnek, amelyet az IBANFIRST fizetne vagy kapna a lemondási egyenleg kiszámításának napján, ha az Ügyfél teljes jogait és kötelezettségeit vállalná. A megfelelő összeg pozitív előjelet kap, ha azt az IBANFIRST-nek fizetik, ellenkező esetben pedig negatív előjelet kap.

Ezután az IBANFIRST levonja a pozitív előjellel ellátott helyettesítő értékekből és az Ügyfél tartozásaiból a negatív előjellel ellátott helyettesítő értékek és az egyébként esedékes összegek összegét. Ez a különbség (pozitív vagy negatív) képezi a lemondási egyenleget.

A fenti rendelkezések nem akadályozzák az IBANFIRST-öt abban, hogy az ÁSZF-nek megfelelően azonnal és előzetes értesítés nélkül megtehesse az érdekeinek védelme érdekében szükséges egyéb intézkedéseket. Ezek az intézkedések magukban foglalják többek között a megállapodás peren kívüli rendezését, az Ügyfél pozícióinak lezárását, az Ügyfél ügyleteihez tartozó mögöttes eszközök vásárlását/eladását, valamint az Ügyfél pozícióinak vagy azok egy részének felszámolását annak érdekében, hogy lehetővé váljon az Ügyfél kötelezettségvállalásainak teljesítése.

Az e rendelkezésben említett lemondási egyenleg az IBANFIRST által elszenvedett károk és az IBANFIRST Ügyféllel szemben fennálló követelései rendezésére szolgál. A fennmaradó egyenleget visszatérítik az Ügyfélnek. A fenti rendelkezéseken túl az IBANFIRST kártérítést is követelhet az Ügyféltől az elszenvedett károkért.

3.8. cikk – Garanciális kötelezettség

Az IBANFIRST-tel kötött eltérő megállapodás hiányában az Ügyfél köteles a működési kockázat és a hitelkockázat mérséklése érdekében garanciát letétbe helyezni az IBANFIRST által meghatározott egy vagy több bankszámlán, amelynek összegét és feltételeit az IBANFIRST határozza meg az IBANFIRST ügyfélszámlán.

A garancia tulajdonjog-átruházást jelent, garanciaként a pénzügyi biztosítékokról szóló törvény értelmében.

Az Ügyfél által az IBANFIRST-nek átadott garancia mentes minden privilégiumtól, követeléstől vagy biztosítéktól.

Az IBANFIRST köteles az ügyletek végén biztosítani a garanciát az Ügyfélnek, figyelemmel az IBANFIRST javára történő pozitív lemondási egyenleg esetleges levonására.

A garancia a 3.2 cikkben említett nettósítási megállapodás szerves része.

Ha az Ügyfél által letétbe helyezett garancia az Ügyfél és az IBANFIRST közötti ügyletek értékének 2%-ának küszöbértéke alá esik, a napi piaci viszonyok tekintetében átértékelve, függetlenül a garancia eredeti összegétől, az IBANFIRST az Ügyféltől kérheti a garancia visszaállítását a 2%-os küszöbérték teljesítéséig („fedezetkiegészítési felhívás”).

Az IBANFIRST emellett – ha az Ügyfél és az IBANFIRST közötti, a napi piaci körülmények között átértékelt ügyletek értéke kevesebb, mint 2% – fedezetkiegészítési felhívást kezdeményezhet azon Ügyfél felé, aki kezdetben a megkötött garanciától való eltérés előnyeit élvezte, és megkövetelheti a 2%-os küszöbértéknek megfelelő garancia letétbe helyezését.

Az Ügyfélnek két (2) munkanap áll rendelkezésére a fedezetkiegészítési felhívás teljesítésére a fedezetkiegészítési hívás napjától számítva.

3.9. cikk – Visszaigazolási eljárás, valamint az ügyletekre alkalmazandó feltételek

A fedezet iránti kérelmet az IBANFIRST Platformon erre a célra megadott feltételek szerint fogalmazzák meg. A fedezeti ügylet abból áll, hogy az IBANFIRST garantálja az adott árfolyam alkalmazását (i) egy adott időszakra, egyeztetett fizetési volumenben, vagy (ii) egy adott dátumra, egyértelmű kifizetéssel.

Minden ügylet írásbeli vagy elektronikus visszaigazolás tárgyát képezi, amelyen feltüntetik az arra vonatkozó összes változó adatot. Ez a visszaigazolás bizonyító erővel rendelkezik a felek között. Minden visszaigazolás független az ügylet hatálybalépésétől.

Ha azonban az Ügyfél egy Ügylet megkötésétől számított két munkanapon belül nem kapott visszaigazolást az IBANFIRST-től az adott Ügylettel kapcsolatban, haladéktalanul jelentenie kell azt az IBANFIRST-nek, hogy az ismét elküldhesse neki a visszaigazolást.

Az IBANFIRST és az Ügyfél megállapodnak abban, hogy amennyiben az IBANFIRST a szerződés visszaigazolását megküldi az Ügyfélnek, és az Ügyfél a visszaigazolás elküldését követő két (2) munkanapon belül nem értesíti az IBANFIRST kapcsolattartóját a visszaigazolás feltételeinek elutasításáról „visszaigazolás elutasításáról szóló értesítés” formájában, az ügylet feltételeit az Ügyfél által elfogadottnak kell tekinteni.

Ha az Ügyfél elküldi a „visszaigazolás elutasításáról szóló értesítést” az IBANFIRST-nek, az IBANFIRST és az Ügyfél megpróbálja a lehető leghamarabb megoldani a nézeteltérést, és megpróbál megegyezni az alkalmazandó feltételekről.

A visszaigazolás esetleges hiánya nem érinti a megkötött ügylet érvényességét, és így nem mentesíti az Ügyfelet az esetlegesen szükséges fizetési felhívásokra való válaszadási kötelezettsége alól. Az Ügyfél ügyletekre való hivatkozásának és az ügylet által garantált árfolyam alkalmazására való joga attól a feltételtől is függ, hogy az Ügyfél az előírt határidőn belül ténylegesen megfizette-e az IBANFIRST-nek a fizetési felhívás részeként kért összegeket. Az IBANFIRST ennek a fizetési felhívásnak az összegét szabadon határozza meg kockázati kritériumok, például az Ügyfél gazdasági és pénzügyi helyzete, a fedezeti ügyletben rejlő kockázat vagy az érintett devizák alapján.

Az IBANFIRST ennek a fizetési felhívásnak az összegét szabadon határozza meg kockázati kritériumok, például az Ügyfél gazdasági és pénzügyi helyzete, a fedezeti ügyletben rejlő kockázat vagy az érintett devizák alapján.

Ilyen fizetési felhívás esetén, ha három (3) munkanappal az ügylet lezárta előtt úgy tűnik, hogy a fedezet garantált árán érvényesített kifizetések összesített volumene kisebb, mint a fedezeti összeg, az Ügyfélnek lehetősége van értesíteni az IBANFIRST-öt azon döntéséről, hogy (i) a fedezet fel nem használt egyenlege kerüljön átutalásra a fizetési pénznemben denominált számlára az egyenleg egyenértékének kiegyenlítési pénznemben történő kiegyenlítésével (a fel nem használt egyenlegnek megfelelő értékben, szorozva az ügylet által garantált árfolyammal), vagy (ii) az IBANFIRST-nek fizetnie kell a fel nem használt egyenleg eladásakor az utóbbi által realizált árfolyamveszteséget. Ez a döntés visszavonhatatlan.

A rugalmas határidős devizaügyletek (korai lehívás útján történő) felhasználása az ügylet által garantált árfolyamon kizárólag az Ügyfél által előre meghatározott használati időszakban lehetséges, amikor az ügyletet jegyzik.

3.10 cikk - Telefonbeszélgetések rögzítése és a magánélet védelme

Per vagy jogvita esetén az ügylet fennállásával, tartalmával és/vagy feltételeivel kapcsolatban mindkét fél kikérheti a telefonbeszélgetésekről készült felvételeket. Ezek bizonyító erővel bírnak, különös tekintettel az ügylet létezésére, tartalmára és/vagy feltételeire vonatkozóan, és elsőbbséget élveznek a visszaigazolás tartalmával szemben.

A felek által készített felvételeket a jogi kötelezettségeknek megfelelően szisztematikusan megőrzik a célok teljesítéséhez szükséges ideig a készítés okán, vagy későbbi felhasználás céljából.

Ha az Ügyfél alkalmazottakat és/vagy ügynököket vesz igénybe, akkor vállalja továbbá, hogy tájékoztatja az ügyletekben részt vevőket e pont rendelkezéseiről (telefonbeszélgetések rögzítése és a magánélet védelme), valamint az IBANFIRST Adatvédelmi szabályzatáról, valamint, hogy megszerzi beleegyezésüket a kommunikációjuk nyilvántartásáról.

Az ügyletek megkötése vagy végrehajtása, vagy az IBANFIRST-tel folytatott telefonbeszélgetés során közölt személyes adatokat a következő célokból lehet feldolgozni: központi ügyfélkezelés, számlavezetés és kifizetések, marketing (kivéve, ha az érintett személy nem egyezik bele), átfogó kép alkotása az Ügyfélről, szabálytalanságok megelőzése.

Bármely természetes személy megismerheti a rá vonatkozó adatokat, és helyesbítést kérhet, emellett díjmentesen kérvényezheti az ilyen adatok közvetlen marketing célú feldolgozását.

3.11 cikk – Vitarendezés

Az IBANFIRST és az Ügyfél megállapodnak abban, hogy belső eljárásokat és folyamatokat vezetnek be az egyes viták rögzítésére és nyomon követésére mindaddig, amíg a vita nyitott marad.

Az IBANFIRST és az Ügyfél megállapodnak abban, hogy az alábbi eljárást alkalmazzák a közöttük fennálló viták azonosítására és megoldására:

Az „ügyfélpanaszok” csatorna az aktív Ügyfél IBANFIRST által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos elégedetlensége közvetítésének kivételes eszköze. Az Ügyfél a panaszát a complaints@ibanfirst.com e-mail-címre küldi el, egyértelmű számlanévvel vagy (a # szimbólummal kezdődő) fizetési azonosítóval. Az e-mail ezután továbbításra kerül az illetékes osztálynak.

Az IBANFIRST (i) ezt követően írásbeli visszaigazolást küld az Ügyfélnek arról, hogy a követelés beérkezett; (ii) kapcsolatba lép az Ügyféllel, ha a fájllal kapcsolatban további információkra van szükség; (iii) elemzi a fájlt, és részletes választ ad, amelyben elmagyarázza az indoklásokat és a cselekvések okait.

3.12 cikk – Jelentéstételi kötelezettség

Az EMIR megköveteli, hogy az összes származtatott ügylet be legyen jelentve egy regisztrált ügyletjegyzékbe. A fent említett rendeletnek megfelelően az egyik fél felhatalmazást kap arra, hogy az ügyletek elemeit két partner nevében bejelentse. Ezenkívül egy harmadik fél is felhatalmazást kap arra, hogy jelentést tegyen az egyik és/vagy mindkét fél nevében.

A fentiekre való tekintettel az IBANFIRST azt javasolja Ügyfeleinek, hogy előrehozott kifizetések útján nyújtsák be az IBANFIRST-tel kötött új ügyleteiket.

Hacsak az Ügyfél kifejezetten nem jelezte az IBANFIRST-nek, hogy gondoskodjon a saját jelentéséről, az Ügyfél felhatalmazza az IBANFIRST-öt, hogy (i) elvégezze a fent említett jelentéstételt; (ii) igénybe vegye az IBANFIRST által diszkrecionálisan választott egy vagy több szolgáltatást a kereskedési adattárak felé történő jelentéstételhez; (iii) az Ügyfél előzetes értesítése nélkül megváltoztassa a jelentésekért felelős kereskedési adattárát és/vagy szolgáltatását.

Az IBANFIRST jelentéstételi szolgáltatásából történő előnyszerzése érdekében az Ügyfél vállalja, hogy minden szükséges információt megad, beleértve az Ügyfél LEI-jét is, vagy átruházza a hatáskörét az IBANFIRST-re.

Az IBANFIRST arra törekszik, hogy a lehető legpontosabban jelentse (az Ügyfél nevében is) az egyes ügyletekkel, valamint a kereskedési adattárral végzett ügyletek módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos elemeket az EMIR rendelet által előírt határidőkön belül.

Ha az Ügyfél bármilyen okból nem nyújt be az IBANFIRST-nek bármilyen, időben kért vagy kérvényezett információt, és ez megakadályozza az IBANFIRST-öt abban, hogy az érintett ügyletekről az Ügyfél nevében nyilatkozzon, az IBANFIRST erről értesíti az Ügyfelet. Az Ügyfél (i) jogosult a kereskedési adattárnál (közvetlenül vagy egy meghatalmazott útján) nyilatkozni ügyleteiről, (ii) értesíti az IBANFIRST-öt, és átadja az ügyletekhez kapcsolódó elemeket, mivel kijelenti, hogy elkerüli a kettős jelentéstételt és (iii) ebben az esetben nem lehet az IBANFIRST-tel szemben visszkeresettel élni mulasztás vagy más ok miatt.

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy:

Továbbra is felel az IBANFIRST nevében továbbított információk és adatok pontosságáért, és az elkerülhetetlen rendszerhibákból vagy emberi hibákból eredő beviteli hibák esetén mindkét fél észszerűen és jóhiszeműen jár el az azonosítás és kijavítás kellő időben történő megvalósulása céljából;

Az IBANFIRST a jelen cikk rendelkezéseinek megfelelően nem jelent be semmilyen ügyletet az Ügyfél nevében, ha nem közölt érvényes jogalany-azonosítót, vagy ha az Ügyfél nem bízta meg az IBANFIRST-öt az Ügyfél jogalany-azonosítójának megszerzésével/megújításával.

3.13 cikk – Az Ügyfél kötelezettségvállalásai

Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy:

 • jogosult aláírni ezt a dokumentumot;
 • tiszteletben tartotta és tiszteletben fogja tartani a jelen dokumentum aláírására és végrehajtására vonatkozó, kötelező érvényű törvényeket, szabályokat és rendeleteket, illetve bírósági vagy közigazgatási határozatokat;
 • az IBANFIRST számára átadott információk és adatok teljesek és pontosak;
 • minden egyes ügyletet kifizetési ügyletekkel összefüggésben, és nem spekulációs céllal hajt végre;
 • megkapta az IBANFIRST-től, elolvasta és megértette a szükséges, egyértelmű és teljes információt a tranzakciókkal kapcsolatos kockázatokról, és vállalja, hogy nem köt mögöttes ügyletet, ha nem érti tökéletesen az ahhoz kapcsolódó kockázatokat;
 • tisztában volt az átváltási árfolyammal és a fix, rugalmas vagy dinamikus határidős devizaügyletek végrehajtására alkalmazandó értékkel;
 • tisztában volt az árfolyamvédelemmel és a dinamikus határidős devizaügyletek végrehajtására alkalmazandó maximális ellenértékkel;
 • vállalja az ellenérték átadását a rugalmas határidős devizaügylet minden egyes felhasználása, illetve egy fix, rugalmas vagy dinamikus határidős devizaügylet végleges végrehajtása esetén.

3.14 cikk – Költségek

Az IBANFIRST jogosult lesz díjat felszámítani az Ügyfélnek az IBANFIRST által nyújtott szolgáltatásokért, az IBANFIRST-nek adott megbízás és az egyes ügyletek alapján. Adott esetben ezeket a díjakat a díjszabás általános feltételeinek megfelelően számítják ki.

3.15 cikk – Egyéb

Ha az egyik fél nem gyakorolja az e Fejezet rendelkezései alapján ráruházott jogokat, vagy csak azok egy részével él, a másik fél nem hivatkozhat erre úgy, mint a jogok feladására.

Az ügyletből és annak teljesítéséből eredő bármely költség és díj az azt kezdeményező felet terheli. Nemteljesítés esetén azonban a mulasztó félnek kell viselnie a mulasztás bekövetkeztéből eredő összes költséget és díjat.

Az Ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza az IBANFIRST-öt arra, hogy megterhelje számláját a tartozással megegyező mértékű összeggel, és kötelezi el magát, hogy ennek megfelelően teljesíti számláját.

Az Ügyfél felelős ügynökeiért és/vagy munkatársaiért, és a fent említett, az Ügyfél elkötelezésére nem felhatalmazott személyek által adott megbízások, megkötött ügyletek vagy értesítések következményeiért, kivéve az IBANFIRST vagy a munkatársai súlyos mulasztása esetén.

4. fejezet – Finanszírozási megállapodás

4.1 cikk – Általános rendelkezések

Abban az esetben, ha ellentmondás van e Fejezet rendelkezései és a jelen ÁSZF egyéb fejezetei között, úgy kell értelmezni, hogy e Fejezet rendelkezései az irányadóak.

4.2 cikk – Hatálybalépés, módosítás és időtartam

4.2.1 A finanszírozási megállapodás vagy annak bármilyen módosítása azon a napon lép hatályba, amikor a finanszírozási megállapodást vagy a módosítást rögzítő dokumentumot az IBANFIRST és az Ügyfél aláírja.

4.2.2 A finanszírozási megállapodást érintő módosítások nem újítják meg a jelen ÁSZF-et.

4.2.3 A finanszírozási megállapodás határozatlan időre szól. Bármelyik Fél bármikor felmondhatja, tíz (10) munkanapos felmondási idővel. A 4.7.2 cikkben előírt esetekben a finanszírozási megállapodás azonnali hatállyal megszűnik.

4.3 cikk – Felhasználás és felhasználási formák

4.3.1 A finanszírozási megállapodás alapján nyújtott minden finanszírozást az IBANFIRST kizárólagos belátása szerint írnak jóvá, azon számlák másolata alapján, amelyek finanszírozását az Ügyfél kéri.

Az IBANFIRST további információkat vagy dokumentumokat kérhet az Ügyféltől, különösen a számlával, a kapcsolódó piaccal vagy akár annak pénzügyi helyzetével kapcsolatban.

A finanszírozási megállapodás alapján nyújtott finanszírozás az egyes számlák HÉA nélküli összegére korlátozódik. Az IBANFIRST által nyújtott minden finanszírozást elektronikus formában az Ügyfélnek megerősítenek egy olyan közlés útján, amely tartalmazza a finanszírozás főbb jellemzőit (az összeget, az esedékességi napot, az adós kamatlábát, az összes kibocsátandó értékpapírt, a globális effektív kamatlábat). Ez a kommunikáció az IBANFIRST Platformon keresztül zajlik, és az Alkalmazási feltételeket képezi.

Az elvégzett visszatérítések véglegesek, és további finanszírozásra nem jogosítanak. Ha az Ügyfél új finanszírozást kíván kérni, akkor kérelmet kell beadnia, és új számlákat kell benyújtania.

4.3.2 A finanszírozás csak kifizetési ügylet kiegészítőjeként használható fel, és csak akkor kerül sor folyósításra, ha azt számlával alátámasztják, és a számlát az Ügyfél igazolja.

4.4 cikk – Kamat, időtartam, jutalékok, díjak és THM

4.4.1 Minden finanszírozást a kamatfizetés után biztosítanak, amelyről az Alkalmazási feltételek rendelkeznek. Ez a kamat fix kamat lesz. Eltérő rendelkezés hiányában a kamatokat, jutalékokat és díjakat utólag kell kifizetni. A számítást az érintett pénznemben egy olyan hányad alapján hajtják végre, amelyben a ténylegesen eltelt napok száma a számláló, és az adott nap valutájának száma az adott pénznem piacán a nevező (a piaci gyakorlatnak megfelelően 360 vagy 365, az érintett pénznemtől függően).

A piaci körülményektől függően az IBANFIRST bármikor megváltoztathatja a kamatot, a díjakat és a jutalékokat. A módosításról szóló értesítés történhet egyszerűen az Ügyfélnek címzett e-maillel, vagy az értesítés weboldalon történő közzétételével (www.iBanFirst.com). Ennek a módosításnak az eredményeként az IBANFIRST megfelelően végrehajtja a levél vagy a kapcsolódó oldal nyomtatását. Az Ügyfél részéről feltételezhető, hogy elfogadta ezeket a módosításokat, ha nem mondja fel a finanszírozási megállapodást az IBANFIRST-nek küldött e-mailben legkésőbb 30 nappal azután, hogy elküldte az e-mailt vagy az IBANFIRST közzétette azt a weboldalán.

4.4.2 Az Alkalmazási feltételek feltüntetik az egyes finanszírozások visszafizetési időtartamát, emlékeztetve arra, hogy (i) a finanszírozás időtartama nem haladhatja meg a százötven (150) napot, és (ii) ha a finanszírozást az Ügyfél több részletben kapja meg, ezt a 150 napos időszakot szeletenként értékeljük.

Ezenkívül minden visszatérítés végleges lesz, és nem teszi lehetővé az Ügyfél számára az új finanszírozás igénylését.

4.4.3 Késedelmes fizetés esetén a fennmaradó esedékes összegekre ipso iure, a mulasztásról szóló előzetes értesítés nélkül kamatot kell fizetni, az Alkalmazási feltételekben meghatározott kamatlábbal, plusz évi nyolc százalékkal (8%). A 8%-os emelés a késedelmi pótlékok összege.

A finanszírozási megállapodásnak a 4.7.2 cikkben meghatározott feltételek szerint történő felmondása esetén a késedelmi kamaton felül az Ügyfélnek előzetes értesítés nélkül, kártérítésként nyolc százalékos (8%) átalányt is meg kell fizetnie a felmondás napján.

4.4.4 Az Alkalmazási feltételek minden finanszírozásra vonatkozóan megadják az alkalmazott teljes hiteldíj mutatót (THM).

4.5 cikk – Értékpapírok

Az IBANFIRST kérheti az Ügyfelet, hogy a kölcsönzött pénz visszafizetésének garantálásaként vállaljon bizonyos értékpapírokat (üzleti típusú, részvényekre vonatkozó zálogjogok, követelések engedményezése biztonsági célokra). Ha az IBANFIRST (az Alkalmazási feltételekben vagy bármely más dokumentumban) azt kéri, hogy az Ügyfél hozzájáruljon egy értékpapírhoz, a pénzeszközök felszabadítása az említett értékpapír tényleges felépítésének lesz alárendelve. Az értékpapírok létrehozásának és megújításának minden díja, joga és jogi díja az Ügyfél kizárólagos felelősségét képezi.

4.6 cikk – Tájékoztatási kötelezettség

Az Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni az IBANFIRST-öt üzleti tevékenységének bármely jelentős változásáról, a képviseleti jogkörében bekövetkezett változásról, a lakóhelye, a székhelye vagy a működési irodája változásáról, további működési irodák létrehozásáról, és jelentést tenni a törvényi rendelkezések alapján teljesítendő tényezőkről.

Az Ügyfél az IBANFIRST-nek megküldi az összes olyan számviteli kimutatás másolatát, amelyek elkészítése törvényileg kötelező.

Általánosabban véve az Ügyfélnek az IBANFIRST első kérésére meg kell adnia minden olyan információt, amely lehetővé teheti fizetőképességének felmérését.

4.7 cikk – Megszüntetés

4.7.1 Az IBANFIRST indoklás nélkül jogosult felmondani a finanszírozási megállapodást, vagy felfüggeszteni annak használatát azáltal, hogy olvasási visszaigazolással ellátott e-mailt küld a feladás dátumától számított tíz (10) napos felmondási idővel.

A felmondási idő mellett történő megszüntetés vonatkozhat a finanszírozási megállapodásra teljes egészében vagy a visszavonandó maximális összegekre, és a finanszírozási megállapodás alkalmazott vagy nem alkalmazott részére.

A megszüntetésről szóló értesítést követően új visszavonások csak a megszüntetésről értesítő e-mail napján fennálló összeghatáron belül lehetségesek, és amennyiben az új visszavonások időtartama nem haladja meg a megszüntetés hatálybalépésének napját.

A megszüntetés vagy a felfüggesztés csak az IBANFIRST beleegyezésével szüntethető meg.

A felmondási idő mellett történő megszüntetés az Ügyfél által a megszüntetés hatálybalépésekor felvett összes összeg azonnali kifizetését vonja maga után.

A megszüntetés esetén alkalmazandó fent említett rendelkezések ellenére az IBANFIRST-nek joga van a finanszírozási megállapodást felmondási idő nélkül felmondani, ha az alábbi bekezdésben említett események valamelyike bekövetkezik.

4.7.2 Az IBANFIRST azonnali hatállyal és hivatalos értesítés nélkül felmondhatja a finanszírozási megállapodás egészét vagy részét a következő körülmények között:

 • Az esedékes összegek, kamatköltségek vagy kiegészítők vissza nem térítése;
 • A finanszírozási megállapodásban előírt bármely más feltétel vagy kötelezettség be nem tartása;
 • Az Ügyfél egyesülése, feloszlása, részleges hozzájárulása az IBANFIRST előzetes beleegyezése nélkül;
 • Az Ügyfél által olyan eszközök kiosztása, amelyek a saját tőke több mint öt százalékát (5%) vagy mérlegfőösszegének tíz százalékát (10%) képviselik, az IBANFIRST előzetes beleegyezése nélkül;
 • Az Ügyfél alaptőkéjének csökkentése vagy amortizációja, vagy az Ügyfél tőkéjének növelése az IBANFIRST előzetes értesítése nélkül;
 • Az Ügyfél vezetőségének megváltoztatása az IBANFIRST előzetes értesítése nélkül;
 • Az Ügyfél „Banque de France” minősítésének romlása (ha alkalmazható);
 • Ha a finanszírozási megállapodás az Ügyfél vagy a Bank számára jogellenessé válik;
 • Ha az IBANFIRST-re vonatkozó szabályozási feltételek a hitelmegállapodást jogellenessé és/vagy még nehezebbé teszik az IBANFIRST számára;
 • Ha a finanszírozási megállapodást az Ügyfél által megadott hiányos vagy pontatlan információk alapján kötötték meg, vagy ha az Ügyfél hiányos vagy pontatlan információkat nyújtott be a finanszírozási megállapodás időtartama alatt;
 • Abban az esetben, ha az Ügyfél aláírását tartalmazó papír vitatott, vagy a bemutatását követő napon kifizetetlen marad;
 • Abban az esetben, ha az Ügyfél megszünteti szakmai tevékenységeit, vagy azzal fenyeget, hogy megszünteti vagy lényegesen megváltoztatja azokat;
 • A fizetés felfüggesztése iránti kérelem esetén;
 • Olyan bűncselekmények előfordulásakor, amelyeket az Ügyfél, annak igazgatói, vezetői, vezetőségi tagjai vagy ezen személyek egyike követett el;
 • Az IBANFIRST vagy más pénzügyi intézmények felé fennálló bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztása, felfüggesztése vagy bejelentése, vagy általában bármilyen olyan esemény bekövetkezte esetén, amely pénzügyi nehézségeket vetít előre vagy tár fel, vagy amely megváltoztathatja a kapcsolat bizalmas jellegét;
 • Abban az esetben, ha az IBANFIRST az Ügyfél számviteli elemzéséből arra következtet, hogy az Ügyfél jelentős veszteségeket szenvedett el, és fizetőképessége vagy pénzügyi egyensúlya veszélybe került, vagy az IBANFIRST által vagy annak nevében alkalmazott mérlegek és/vagy számviteli értékelések összehasonlításából arra következtet, hogy becslései szerint az Ügyfél felhalmozott vesztesége a szükséges értékcsökkenés megvalósulása után eléri saját tőkéjének (tőke és tartalékok, az átértékelési nyereség nélkül) huszonöt százalékát;
 • Abban az esetben, ha az Ügyfél nem tartja be jogi vagy szabályozási kötelezettségeit, különösképpen a társasági jogot, a számviteli törvényt, a környezetvédelmi előírásokat (különösen az ICPE-t), a várostervezéssel kapcsolatos jogszabályokat vagy a szakmai tevékenységét szabályozó jogszabályokat;
 • Ha bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat esetén olyan végrehajtási végzés születik, amely az Ügyfelet elítéli a fennálló hitele 25%-át meghaladó esedékes hitelösszegért.

A hitelszerződés az összes fent leírt esetben azonnali hatállyal megszűnik, így (i) az Ügyfél nem tud új finanszírozást kérvényezni, és (ii) a már megadott finanszírozás azonnal esedékessé válik.

Ezenkívül az Ügyfél törvényesen és alaki követelmények nélkül a fennálló esedékes összeg nyolc százalékáig (8%) pénzbírsággal büntethető.

4.8 cikk – Felmentés és semmisség

4.8.1 Az IBANFIRST bármilyen, a finanszírozási megállapodással kapcsolatos jogának gyakorlásának elmaradása vagy részleges vagy késedelmes gyakorlása nem jelenti azt, hogy lemondana erről a jogáról.

4.8.2 Ha a finanszírozási megállapodásra alkalmazandó valamelyik feltétel érvénytelenné, jogellenessé, vagy végrehajthatatlanná válik, a többi záradék érvényessége semmilyen módon nem sérül.

company logo

Maradjon tájékozott

Értesüljön a legfrissebb FX hírekről, tippekről és legjobb gyakorlatokról, hogy határok nélküli jövőjét alakítani tudja

Az iBanFirst S.A.-t a Belga Nemzeti Bank (a CBE 0849.872.824 szám alatt) pénzforgalmi intézményként megfelelően engedélyezte és szabályozza. Közvetlen tagja a SWIFT-hálózatnak, és rendelkezik a SEPA-övezet egész területén történő fizetések teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal. Határokon átnyúló pénzforgalmiitnézményként az iBanFirst S.A. kizárólag fedezeti megoldásokat kínál (forward, flexi-forward és dinamikus forward), amelyek az alapul szolgáló fizetési műveletekhez kapcsolódnak. Az iBanFirst S.A. nem kínál befektetési vagy spekulatív célú opciókat vagy más pénzügyi eszközöket.