Политика за защита на личните данни

Съдържанието на настоящата Политика за защита на личните данни е само за сведение. При спор само френската версия на тази политика е правно обвързваща.

Нашата Политика за защита на личните данни включва Вашето съгласие за събирането, използването, запазването и разкриването на лична информация, както и други посочени въпроси, които описват как и за какви цели събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и защитаваме данните, които ни предоставяте.

Лични данни

По отношение на личните данни, обработвани от Ваше име в съответствие с настоящото споразумение, всички страни по него се съгласяват, че Вие носите отговорност за контрола върху тези данни, а iBanFirst отговаря само за тяхното обработване. Ние ще третираме личните данни в съответствие с настоящото споразумение и инструкциите, които Вие основателно ни давате в конкретни случаи. Ние ще защитим такива лични данни, като използваме подходящи технически и организационни мерки. Като администратор на лични данни iBanFirst може да възложи на трети страни да обработват лични данни, при условие че тези трети страни подлежат на същите задължения като наложените на iBanFirst по отношение на обработването на лични данни.

Вие потвърждавате, че iBanFirst разчита на Вас относно степента, в която ние имаме право да използваме и обработваме личните данни, предоставени ни от Вас. Ние съответно не носим отговорност във връзка с претенции на даден субект на лични данни, произтичащи от наше действие или бездействие, доколкото подобно действие или бездействие е в резултат от Вашите инструкции.

Цел на обработването

Чрез предоставянето на услуги от iBanFirst, на наши формуляри за контакт, екземпляри за обмен и различни документи, iBanFirst може да събира лични данни, които се отнасят за Вас. Целта на тези дейности е:

 • Изпълнението на Клиентския договор във връзка с предоставянето на услуги от iBanFirst или предприемането на мерки преди сключване на договор
 • Спазване на Регламента
 • Законните интереси
 • на iBanFirst (мерки за съхранение, борба с измамите, сигурност и др.)
 • Подобряване на услугите на iBanFirst
 • Използване на търговско проучване и маркетинг.

Получател на личните данни

iBanFirst (включително дружеството майка и неговите клонове/дъщерни дружества) е получател на Вашите лични данни. Вашите лични данни, независимо дали са в обособен или обобщен вид, никога не се предават на трета страна, независимо от случаите, изброени по-горе и по-долу. Нито iBanFirst, нито който и да е от подизпълнителите — трети страни, не могат да търгуват с личните данни на посетители и потребители на интернет сайта/приложенията на iBanFirst. iBanFirst подбира своите подизпълнители — трети страни, и гарантира, че методите за обработване са съвместими с прилагането на Регламента и неговите приложими транспонирания.

Някои от Вашите лични данни могат да бъдат съобщени в следните случаи:

 • На доставчици, подизпълнители — трети страни, партньори в рамките на изпълнението на клиентски договори за подкрепа на предоставянето на услуги от iBanFirst и/или прилагането на мерки за спазване на Регламента (включително, но не само, борба с измамите, борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и др.)
 • Като част от прилагането на нашите Общи условия (T & amp; C)
 • Законните интереси
 • на iBanFirst (мерки за съхранение, борба с измамите, сигурност и др.)
 • В контекста на искания от компетентни органи
 • За покупка/продажба на активи на iBanFirst.

Срок на годност: съхраняване на Вашите лични данни

Вашите лични данни се съхраняват от iBanFirst само за времето, което съответства на целта на събирането, с изключение на прилагането на регулаторни срокове на съхранение (включително в контекста на прилагането на Директива (ЕС) 2015/849 и приложимите ѝ транспонирания).

В случай че Вашите лични данни се събират въз основа на Вашето съгласие, ние ги използваме само за срока, за който е дадено Вашето съгласие. Веднага след като оттеглите съгласието си личните Ви данни се съхраняват за минималния срок, необходим за изпълнение на мерките, които са необходими за осъществяването на Вашето право

Когато Вашите данни се използват, за да Ви бъдат предоставени услуги на iBanFirst, те се съхраняват в разумен срок, ограничен до изпълнението на преследваната цел, включително за минималния срок, необходим за изпълнение на мерките, които са необходими за осъществяването на Вашите права.

Място на съхранение

Вашите лични данни, събрани от iBanFirst, могат да се съхраняват и предават извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“), по-специално за целите на съобщаването на лични данни (вж. „Получатели на лични данни“).

Сървърите на iBanFirst се намират в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Мерки за сигурност

Мерките за сигурност, свързани с Вашите лични данни, са подробно описани в нашите Общи условия (T & amp; C)

Право на достъп и предаване на данни

Имате право на безплатен достъп до данните, които iBanFirst има за Вас.

Право на преносимост

Данните, които имаме за Вас, могат да Ви бъдат съобщени в ясен, четим и широко използван формат.

Право на възражение

Можете по всяко време да възразите срещу обработването на данни, отнасящи се за Вас. Упражняването на това право е възможно само в една от следните две ситуации:

 • Когато упражняването на това право се основава на законни причини, или
 • когато упражняването на това право има за цел да попречи събраните данни да се използват за целите на търговско проучване.

Прилагане на Вашите права

За да отстоите правата си или да поискате допълнителна информация, моля, пишете до privacy@ibanfirst.com.

Време за отговор

IBANFIRST се задължава да отговори на Ваше искане за достъп, коригиране или възражение или на друго допълнително искане за информация в разумен срок, който не надвишава 1 месец от датата на получаване на Вашето искане.

Право на подаване на жалба до надзорен орган

Имате право да се свържете с контролния орган във Вашата държава, който отговаря за получаването на жалби относно обработването на Вашите лични данни, управлявани от iBanFirst.

company logo

Бъдете информирани

Получавайте последните новини, съвети и практики, свързани с валутните пазари — те ще Ви помогнат да оформите своето бъдеще без граници.

iBanFirst S.A. е надлежно упълномощена и регулирана от Националната банка на Белгия под CBE номер 0849.872.824 като платежна институция. iBanFirst S.A. е директен член на SWIFT мрежата и е сертифициран да извършва плащания в цялата SEPA зона. Като платежна институция iBanFirst S.A. предлага само решения за хеджиране (форуърд, гъвкав форуърд и динамичен форуърд), свързани с основните платежни трансакции. iBanFirst S.A. не предлага опции или други финансови инструменти за инвестиционни или спекулативни цели.