Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGVW) Corporatie

Preambule

IBANFIRST heeft een online platform ontwikkeld dat haar klanten een gemakkelijke toegang biedt tot de financiële basisdiensten die een bedrijf nodig heeft, namelijk:

 • openen en bijhouden van rekeningen in vreemde en binnenlandse valuta;
 • ontvangen van lokale of internationale betalingen;
 • uitgeven van lokale of internationale betalingen;
 • SEPA Direct Debit Core-domiciliëring en « inter-bedrijven »-domiciliëring;
 • de uitvoering en opvolging van contante deviezentransacties;
 • realtime toegang tot de valutamarkt tijdens haar openingsuren.

IBANFIRST biedt zijn klanten ook de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden en zolang zij zich erop abonneren, te profiteren van de volgende diensten:

 • informatieservice op hun rekeningen;
 • betalingen gekoppeld aan deviezentermijntransacties;
 • betalingen waarbij de fondsen worden gedekt door een financiering en vallen onder de Financieringsovereenkomst.

Hoofdstuk 1 - Algemene Bepalingen

Artikel 1.1 - Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna « de AGVW ») vormen het algemeen kader van de contractuele verhouding relatie die IBANFIRST SA/NV, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 350 - BTW BE 0849.872.824, betalingsinstelling gevestigd in België en onder prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België - hierna te noemen «IBANFIRST», en zijn klanten verenigt.

Deze AGVW zijn van toepassing op alle klanten van IBANFIRST, natuurlijke personen (alleen in het kader van hun commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteiten) en rechtspersonen. Er zijn afwijkingen van deze AGVW mogelijk door middel van specifieke overeenkomsten waarvan de bepalingen voorrang hebben op die van de huidige tekst, voor zover zij hiermee in strijd zijn. Als een probleem niet op basis van de genoemde bepalingen kan worden opgelost, zal het algemeen recht worden toegepast.

Artikel 1.2 - Identiteit, Rechtsbevoegdheid, bevoegdheden

Het aangaan vaan een relatie met IBANFIRST vereist de mededeling, door de Klant, van de gegevens en documenten die IBANFIRST hem geeft, met name betreffende:

 • in geval van natuurlijke personen: hun volledige identiteit (naam + achternaam), geboortedatum en -plaats, het adres van hun woonplaats, een kopie van een identiteitsbewijs, evenals het ondernemingsnummer en/of registratienummer bij de btw-administratie;
 • in geval van rechtspersonen: de oprichtingsakte of de meest recente versie van de gecoördineerde statuten, evenals alle besluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn om hen bij IBANFIRST te vertegenwoordigen, de lijst van bestuurders, vertegenwoordigers, begunstigden) evenals het ondernemingsnummer en/of registratie bij de btw-administratie.

IBANFIRST kan haar Klanten te allen tijde vragen om aanvullende informatie over hen te sturen. IBANFIRST behoudt zich ook het recht voor om dergelijke aanvullende informatie van derden en andere identificatiediensten te verzamelen. Deze aanvullende informatie is essentieel voor het uitvoeren van de controles en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

IBANFIRST kan haar klanten ook vragen om ter plaatse een audit uit te voeren en de registers en documenten te controleren die verklaren dat zij aan de AGVW voldoen.

Met betrekking tot klanten van buitenlandse nationaliteit (niet gevestigd in België), is IBANFIRST niet verplicht om bij het onderzoek van de documenten die aan haar worden overhandigd, buitenlandse onderzoeken uit te voeren. Deze laatste zijn verplicht IBANFIRST op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die kunnen optreden in de wetgeving van hun land en die waarschijnlijk de manier veranderen waarop zij worden vertegenwoordigd met betrekking tot derden. Bovendien heeft IBANFIRST het recht om, op kosten van de klant, een vertaling van de gepresenteerde documenten te vragen, evenals de voltooiing van de formaliteiten die zij aangeeft, met name het voorleggen van een exequatur voor buitenlandse openbare documenten.

Gezien de risico's van identiteitsdiefstal, kan IBANFIRST verlangen dat de Klant, voordat deze contact opneemt met een Klant, een eerste geldoverdracht uitvoert van een bankrekening die op zijn naam is geopend bij een erkende kredietinstelling.

Door beheerrechten toe te wijzen aan personen die in zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid gebruik zullen maken van het IBANFIRST-platform (hierna de “beheerders”), geeft de klant uitdrukkelijk – tenzij anders aangegeven in voorafgaand, schriftelijk verzoek -  toestemming, dat deze beheerders het recht hebben om te handelen in naam van de Klant en kunnen zij aan IBANFIRST vragen om:

 • het LEI-nummer, dat vereist is voor valutatermijntransacties, te verlenen, te verlengen of over te dragen;
 • andere gebruikers toe te voegen, inclusief beheerders; of
 • diensten of functies toe te voegen die beschikbaar zijn op het platform.

IBANFIRST is verantwoordelijk voor de gevolgen van vermeende fraude of ernstige nalatigheid bij het registreren van de door haar gevraagde relevante gegevens. De Klant is op zijn/haar beurt aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door het niet verzenden van de gevraagde informatie en/of documenten of door de communicatie of overdracht van informatie en/of onnauwkeurige documenten. De Klant moet IBANFIRST schriftelijk in kennis stellen van elke wijziging in de gegevens en documenten die hij/zij IBANFIRST heeft verstrekt, met name met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheden. IBANFIRST zal trachten hiermee zo snel mogelijk rekening te houden.

IBANFIRST vestigt de aandacht van de Klant op het feit dat het zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen die op hem/haar van toepassing zijn. IBANFIRST kan hem/haar in dit domein op geen enkele manier vervangen. De Klant moet met name voldoen aan de fiscale verplichtingen die op hem/haar van toepassing zijn, zowel in de verschillende landen waarop zijn/haar transacties betrekking hebben als in zijn/haar land van verblijf, en moet ervoor zorgen dat elke transactie met IBANFIRST aan deze wetten voldoet.

Artikel 1.3 - Communicatie

1.3.1 Communicatietaal

De correspondenties en communicatie tussen IBANFIRST en de Klant moeten worden bewaard in de taal die met de Klant is overeengekomen en door IBANFIRST in haar bestanden werd geregistreerd.

1.3.2 Communicatiemiddelen

IBANFIRST communiceert met de Klant via elk communicatiemiddel dat geschikt is voor de relatie met de Klant. Het communiceert op dezelfde manier aan de Klant alle informatie die vereist is op grond van wettelijke, regelgevende of contractuele verplichtingen.

IBANFIRST kan in het bijzonder corresponderen en communiceren per post, per telefoon, via een website, een mobiele applicatie, per e-mail of via enig ander technisch procedé.

Post of elektronische mails worden door IBANFIRST verzonden naar het laatste postadres (of, bij gebreke daarvan, het laatst bekende adres) of elektronische adres verstrekt door de Klant. De Klant aanvaardt alle gevolgen en aansprakelijkheid in geval van vertraging of verzuim om IBANFIRST in kennis te stellen, in overeenstemming met artikel 1.3.3 van deze AGVW, een wijziging van post- of elektronisch adres, of in geval van vertraging of verzuim om de inhoud van de correspondentie of de communicatie te lezen.

De Klant verklaart zich volledig bewust en op de hoogte te zijn van de risico's die verband houden met de verzending van e-mails in een onbeveiligd openbaar netwerk zoals internet. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor de selectie, de installatie, het gebruik en de aanpassing van passende maatregelen om zijn e-mail te beveiligen, zoals antivirussoftware, een firewall of het aanmaken van een sterk wachtwoord. In het bijzonder neemt hij alle redelijke beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord te waarborgen. Door een dergelijk communicatiemiddel te kiezen of te aanvaarden, stelt de Klant IBANFIRST, behalve fraude of ernstige nalatigheid van laatstgenoemde, vrij van alle aansprakelijkheid en gevolgen in geval van onderschepping door derden van de e-mails en/of persoonlijke gegevens en/of documenten die deze bevatten.

De Klant stemt er bovendien mee in om onmiddellijk contact op te nemen met IBANFIRST als hij/zij constateert dat zijn/haar wachtwoord is verloren of gestolen, of dat een persoon zonder zijn toestemming zijn IBANFIRST-account heeft gebruikt of heeft proberen te gebruiken.

De informatie die IBANFIRST beschikbaar stelt aan haar klanten, kan worden geraadpleegd op haar website: www.ibanfirst.com.

1.3.3 Wijziging door de Klant van de taal en de communicatieadressen

IBANFIRST zal zich inspannen om zo snel mogelijk rekening te houden met de door de Klant gewenste taal- en/ of post- of elektronische post- en communicatieadressen. De Klant gebruikt alleen de kanalen en technische procedés die door IBANFIRST beschikbaar zijn gesteld om deze kennisgeving te doen.

1.3.4 Bewijs

De verzending naar de Klant en de inhoud van de correspondentie of communicatie worden tot stand gebracht door eenvoudig een kopie ervan te produceren door IBANFIRST, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1.13 van deze AGVW.

Artikel 1.4 - Tarieven, Kosten en Belastingen

IBANFIRST communiceert de standaardtarieven aan de Klant.

De nieuwe of aangepaste tarieven van de door IBANFIRST aangebrachte wijziging worden geïntroduceerd door de mededeling aan de Klant, in overeenstemming met artikel 1.3 van deze AGVW.

Ze worden minstens een maand na de door IBANFIRST geïnitieerde communicatie van kracht. De Klant kan, binnen de in artikel 1.8 gespecificeerde periode, de overeenkomst waarop de wijziging van het tarief betrekking heeft, kosteloos beëindigen indien de Klant het er niet mee eens is.

Dient met name door de klant te worden betaald:

 • de kosten voor verzending of transport van activa en documenten, portokosten, kosten van telex, telefoon en andere kosten die zijn gemaakt namens of in het belang van de Klant;
 • de kosten van elke actie die door IBANFIRST wordt ondernomen voor het behoud of herstel van haar rechten jegens de Klant;
 • alle rechten op geschriften en registratierechten, alle belastingen, en heffingen die verschuldigd zijn vanwege of in verband met een transactie met IBANFIRST.

Alle hierboven vermelde vergoedingen worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in rekening gebracht op de IBANFIRST-rekening van de Klant.

Artikel 1.5 - Wijziging van de AGVW

Iedere wijziging van deze AGVW wordt overeengekomen door IBANFIRST en de Klant door hun beschikbaarheid op de website van IBANFIRST: www.ibanfirst.com.

De AGVW treden in werking ten minste één maand na de door IBANFIRST geïnitieerde communicatie, behalve wanneer wettelijke of regelgevende vereisten een andere deadline opleggen. Niettegenstaande de tijdslimiet voorzien in artikel 1.8. kan de Klant binnen de maand volgend op de mededeling van de nieuwe door IBANFIRST geïnitieerde AGVW de betreffende overeenkomst beëindigen in geval van onenigheid over, respectievelijk, de wijziging van deze AGVW of de betreffende overeenkomst, behalve wanneer een dergelijke wijziging voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire verplichting of ten behoeve van de Klant is aangebracht.

Artikel 1.6 - Vertrouwelijkheid

IBANFIRST kan geen informatie met betrekking tot zijn Klanten aan derden bekendmaken, tenzij deze hen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of dit wettelijk verplicht is, of als een legitiem belang hen motiveert.

Voor de toepassing van dit artikel worden niet als derden beschouwd:

 • Medewerkers van IBANFIRST;
 • De bedrijven die behoren tot de Groep waartoe IBANFIRST behoort en hun Medewerkers.

Voor de toepassing van dit artikel betekent "Medewerker" de natuurlijke persoon die tussenkomt in de relatie met de Klant of in de verwerking van zijn gegevens, bij de uitvoering van een overeenkomst gesloten met IBANFIRST of met een bedrijf dat behoort tot de Groep waarvan IBANFIRST een deel is. Dit omvat met name werknemers, agenten, commissie-agenten, verkoopagenten, onderaannemers en dienstverleners van outsourcing. Voor de toepassing van dit artikel verwijst de term "groep" naar een groep bedrijven die bestaat uit een moedermaatschappij, haar dochterondernemingen en de aan die moedermaatschappij gelieerde bedrijven.

Vanuit dit perspectief moeten de begrippen moedermaatschappij, dochteronderneming en verbonden onderneming worden begrepen in overeenstemming met de betekenis die eraan wordt gegeven door de artikelen 1: 15 en 1: 20 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 1.7 - Verwerking van persoonsgegevens

IBANFIRST verwerkt de persoonlijke gegevens van klanten in overeenstemming met haar privacybeleid, beschikbaar op haar website: www.ibanfirst.com.

Alle wettelijk verplichte informatie met betrekking tot de persoonsgegevens die zijn verzameld en verwerkt door IBANFIRST, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en de rechten van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt, zijn opgenomen in het privacybeleid van IBANFIRST.

Wanneer Klanten IBANFIRST persoonlijke gegevens verstrekken met betrekking tot natuurlijke personen (bijvoorbeeld vertegenwoordigers, werknemers of uiteindelijk gerechtigden), moeten zij deze personen op de hoogte brengen van het privacybeleid en de updates.

Het privacybeleid kan worden gewijzigd in overeenstemming met de hierin uiteengezette regels.

Artikel 1.8 - Beëindiging van relaties

Zowel de Klant als IBANFIRST kunnen op elk moment en zonder motivering alle of een deel van de onbepaalde overeenkomsten die hen binden beëindigen door een e-mail te sturen met een ontvangstbevestiging en met een opzegtermijn van twee maanden te tellen vanaf de datum van versturing.

Zowel de Klant als IBANFIRST kunnen, in geval van niet-naleving van een van de verplichtingen van deze AGVW of in geval van schending van vertrouwen, alle of sommige overeenkomsten die hen binden onmiddellijk beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door een e-mail met ontvangstbevestiging te sturen.

Het bewijs van verzending van de e-mail volstaat om de desbetreffende ontvangstbevestiging af te drukken. De beëindiging ontslaat de klant niet van zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitgevoerde transacties of zijn verplichtingen jegens IBANFIRST. De vooraf door IBANFIRST ontvangen commissies worden pro rata temporis aan de klant terugbetaald.

Artikel 1.9 - Overlijden

In geval van overlijden van een klant moet IBANFIRST zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Indien deze kennisgeving mondeling wordt gedaan, dan moet deze schriftelijk worden bevestigd. Na ontvangst van dit schrijven Dient IBANFIRST ervoor te zorgen dat er geen transacties worden uitgevoerd door potentiële agenten. De bezittingen van IBANFIRST op naam van de overledene zullen worden vrijgegeven ten gunste van de erfgenamen en/of de rechthebbenden van de Klant op vertoon van officiële documenten die de erfopvolging aantonen, evenals elk wettelijk verplicht document en/ of ieder document dat IBANFIRST noodzakelijk acht. IBANFIRST controleert deze documenten zorgvuldig, maar reageert alleen op fraude en ernstige nalatigheid bij het onderzoek naar hun authenticiteit, geldigheid, vertaling of interpretatie, vooral in het geval van documenten die in het buitenland zijn opgesteld. Iedere transactie met betrekking tot de activa aangehouden door IBANFIRST op naam van de overledene kan onderworpen zijn aan de wederzijdse instemming van al diegenen die opgeroepen worden om de activa die de nalatenschap omvatten bij wet of bij wil te innen.

Artikel 1.10 - Aansprakelijkheid

IBANFIRST is alleen aansprakelijk voor fraude en voor ernstige nalatigheid die door haar of haar personeel is begaan tijdens haar professionele activiteiten. Bovendien kan IBANFIRST alleen aansprakelijk worden gesteld voor de directe gevolgen van ernstige nalatigheid.

Als zodanig staat het niet in voor de indirecte schade die hieruit voortvloeit, met name de mogelijke commerciële, professionele, financiële of andere verliezen van de klant, zoals de winstderving, de toename van algemene kosten, de verstoring van de planning, het verdwijnen van winst, reputatie, klanten of verwachte besparingen.

In ieder geval kan IBANFIRST nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect het gevolg is van overmacht of van maatregelen van de Belgische of buitenlandse autoriteiten.

Bijgevolg staat het niet in voor schadelijke gevolgen, met name:

 • een brand, overstroming of andere natuurramp;
 • van de staking van zijn personeel;
 • een beslissing van een overheidsinstantie of de centrale bank van een land;
 • een embargo of sanctie van financiële, economische of commerciële aard;
 • transacties opgedragen door personen met de facto macht in geval van oorlog, onlusten, rellen of bezetting van het grondgebied door buitenlandse of illegale strijdkrachten;
 • de buitengebruikstelling, zelfs tijdelijk en om welke reden dan ook, van haar computers, evenals de vernietiging of verwijdering van de gegevens die ze bevatten;
 • fouten of onderbreking van activiteiten van Belgische of buitenlandse postdiensten, bedrijven die telefoondiensten aanbieden of enige andere elektronische dienst, particuliere transportbedrijven.

Artikel 1.11 - Embargos, nalevingsbeleid, en zorgplicht

De term "sancties" omvat alle sancties van financiële, economische of commerciële aard of vastgestelde beperkende maatregelen, beheerd, opgelegd of ingesteld door de Europese Unie, België, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de OFAC (Office of Foreign Assets Control) in de Verenigde Staten en/of het "US Department of State" of enige andere bevoegde autoriteit.

De Klant, indien hij een rechtspersoon is, verklaart en garandeert aan IBANFIRST:

 • - dat noch hij, noch een van zijn dochterondernemingen, beheerders of directeuren, of, voor zover hij weet, een van de aan hem gelieerde bedrijven, een agent of werknemer, zich bezighouden met activiteiten of gedragingen die in strijd zijn met wetten, regels of voorschriften; voorschriften die van toepassing zijn in elk bevoegd rechtsgebied om het witwassen van geld en corruptie te bestrijden;
 • - dat noch hij, noch een van zijn dochterondernemingen, beheerders of directeuren of, voor zover hij weet, een van de aan hem gelieerde bedrijven, een agent of werknemer, een natuurlijke of rechtspersoon (een "persoon") is die eigendom is of wordt gecontroleerd door personen die, (i) onderworpen zijn aan Sanctiemaatregelen (een "persoon onder sanctie(s)"), of (ii) gevestigd of woonachtig zijn in een land of gebied dat onderworpen is aan een of wiens regering onderworpen is aan maatregelen van sancties die in het algemeen het omgaan met die regering, dat land of dat gebied (een 'gesanctioneerd land') verbieden.

De Klant, wanneer deze een rechtspersoon is, verbindt deze zich er specifiek toe en garandeert om de door IBANFIRST aangeboden diensten - rechtstreeks of onrechtstreeks - niet te gebruiken: (i) om activiteiten of zaken te financieren van of met enig persoon, of in enig land of gebied, wanneer deze persoon waarschijnlijk een persoon onder sanctie (s) of een gesanctioneerd land(en) is, of (ii) elke andere manier die zou resulteren in een schending van Sancties door een persoon. Bij het analyseren en verwerken van de aan haar toevertrouwde transacties houdt IBANFIRST rekening met de bovengenoemde Sancties. Hetzelfde geldt als, naar het oordeel van IBANFIRST, de aard, het doel, de context, de voorwaarden en, meer in het algemeen, de omstandigheden van een transactie niet voldoen aan de naleving door IBANFIRST van deze sancties of de strijd tegen het witwassen van geld of tegen de financiering van terrorisme.

Voor dit doel maakt IBANFIRST gebruik van automatische transactiefiltersystemen. IBANFIRST behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een transactie niet uit te voeren of uit te stellen (i) die in strijd is of zou kunnen zijn met dergelijke Sancties en Beleid of (ii) die volgens de wet- en regelgeving verdacht zou zijn of als dusdanig kunnen worden beschouwd tegen witwassen en financiering van terroristen; of (iii) wanneer automatische transactiefiltersystemen deze transactie blokkeren. De Klant verbindt zich ertoe om IBANFIRST elk document en/of informatie te verstrekken die IBANFIRST nuttig acht om te bepalen of een transactie in overeenstemming is met genoemde Sancties en Beleid of verdacht is onder de wet- en regelgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering. Anders kan IBANFIRST de transactie niet uitvoeren.

In het geval dat een Klant twijfels heeft over de conformiteit van een geplande transactie met de genoemde Sancties en Beleid, wordt deze uitgenodigd contact op te nemen met IBANFIRST voordat hij/zij IBANFIRST de opdracht geeft met betrekking tot deze transactie.

Artikel 1.12 - Klachten

De Klant kan een klacht naar IBANFIRST richten door een brief te sturen naar IBANFIRST NV, 350 Louizalaan, 1050 Brussel, België of per e-mail naar het volgende adres: complaints@ibanfirst.com.

Artikel 1.13 - Bewijs

Onverminderd dwingende wettelijke of openbare bepalingen die specifieke regels met betrekking tot het bewijs bevatten, heeft IBANFIRST het recht om op de eigen rekeningen van een Klant als bewijs te vertrouwen. IBANFIRST kan bewijs leveren van een rechtshandeling door middel van een kopie of reproductie van het originele document, ongeacht de aard of de omvang van het document. Het bewijs van de handeling uitgevoerd door middel van een technisch proces kan worden geleverd door middel van genoemd technisch proces. Deze kopie of reproductie heeft dezelfde kracht en bewijskracht als het origineel van de handeling. De kopie of reproductie van het document kan een andere vorm hebben dan het origineel wanneer deze voortvloeit uit het gebruik van een technisch proces.

Artikel 1.14 - Toepasselijk recht - Toewijzing bevoegdheid

De relaties tussen IBANFIRST en de Klant zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en als zodanig regelt deze laatste de oplossing van eventuele geschillen die tussen hen kunnen ontstaan in verband met deze relaties.

Onverminderd de toepassing van artikel 1.12, zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd om geschillen tussen IBANFIRST en de Klant te beslechten in het kader van hun relaties.

Hoofdstuk 2 - Accountinformatiediensten

Artikel 2.1 - Algemeenheden

IBANFIRST biedt haar klanten een informatieservice over rekeningen aan.

Met de accountinformatiedienst heeft de klant via het IBANFIRST-platform een gemakkelijk en handig overzicht van zijn bankgegevens.

Toegang tot de accountinformatiedienst wordt mogelijk gemaakt door een module te activeren die beschikbaar is op de online interface van IBANFIRST (hierna « het Platform »).

De Klant is onderworpen aan de bepalingen van deze AGVW wanneer hij de accountinformatiedienst activeert.

De Klant is onderworpen aan de bepalingen van deze AGVW wanneer hij/zij de accountinformatiedienst activeert.

De relatie tussen de Klant en zijn Account Servicing Payment Service Provider (hierna "ASPSP" genoemd) wordt beheerst door zijn eigen voorwaarden die afzonderlijk door de Gebruiker worden aanvaard. Deze kunnen in ieder geval niet verward worden met deze AGVW.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit hoofdstuk en deze in de andere hoofdstukken van deze AGVW, is het duidelijk dat de bepalingen van dit hoofdstuk prevaleren.

Artikel 2.2 - Accountinformatiedienstgebruiker

De accountinformatiedienst moet het voorwerp uitmaken van een activeringsverzoek van de Klant volgens een specifieke procedure zoals uiteengezet op het IBANFIRST-platform.

Alleen de validatie van deze procedure resulteert in de activering van de accountinformatiedienst. IBANFIRST behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot deze validatie en dit zonder de redenen daarvoor te hoeven toelichten.

Artikel 2.3 - Voortgang van de accountinformatiedienst

Om toegang te verkrijgen tot de accountinformatiedienst, moet de Klant de volgende stappen volgen:

Fase 1: Toegang tot de accountinformatiedienst

Om toegang te verkrijgen tot de accountinformatiedienst, maakt de Klant verbinding met het platform en opent hij vervolgens het tabblad «Diensten».

De verbinding vereist een sterke authenticatie van de Klant. (bijv. dubbele factor: bezit van een geverifieerd token-apparaat en kennis van gepersonaliseerde beveiligingsgegevens zoals een wachtwoord).

De Klant activeert de optie die wordt aangeboden als onderdeel van de levering van de Service door te klikken op "Informatie van een extern account bekijken op het IBANFIRST-platform".

Vervolgens moet de klant de ASPSP selecteren die hij wil synchroniseren met het IBANFIRST-platform. Achtereenvolgens moet hij zijn ID's en wachtwoorden invoeren die specifiek zijn voor elke ASPSP.

Fase 2: De Accountinformatiedienst gebruiken

Met de Accountinformatiedienst kunnen klanten op één platform/interface een geconsolideerd overzicht krijgen van hun informatie met betrekking tot hun verschillende bank- en betaalrekeningen.

De Accountinformatiedienst staat in geen geval toe om banktransacties (overschrijvingen, doorlopende opdrachten, enz.) of transacties met betrekking tot een banktransactie uit te voeren, of om portfoliobeheer of adviesdiensten met betrekking tot investeringen te verkrijgen.

Fase 3: Annulering, intrekking, beëindiging van de Accountinformatiedienst

De klant kan de Accountinformatiedienst op elk moment en kosteloos beëindigen.

Zodra de kosten van onderzoeken door de Klant zijn verschuldigd, moeten deze ondanks de beëindiging van de Dienst worden betaald.

De verstrekking van de Accountinformatiedienst eindigt wanneer de Klant zijn servicecontract met IBANFIRST beëindigt of wanneer IBANFIRST de zakelijke relatie beëindigt, in overeenstemming met artikel 1.8 van deze AGVW.

Hoofdstuk 3 - Betalingen met deviezentermijnen

Artikel 3.1 - Definities

In de context van dit hoofdstuk hebben de onderstaande termen de volgende betekenissen:

«Niet-financiële tegenpartijen» betekent elke in de Europese Unie gevestigde juridische entiteit die, in de zin van artikel 2, punt 9, en artikel 10 van EMIR, niet is opgenomen in de definitie van financiële tegenpartijen of vrijgestelde tegenpartijen en geen vereffeningsinstelling is (hierna « NFC »).

« EMIR » betekent de Verordening (EU) Nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters.

« LEI » (Legal Entity Identifier/ Code voor Juridische Entiteiten) betekent het unieke, voorlopige of definitieve wettelijke identificatienummer, dat IBANFIRST of de klant identificeert, afhankelijk van het geval.

«Rapportageverplichting» betekent de rapportageverplichtingen voor alle derivatentransacties, ongeacht of deze zijn onderhandeld over OTC (Over The Counter) of op platforms, zoals beschreven in artikel 9 van EMIR en die welke zijn ingevoerd na de EMIR-verordening.

«Transactieregister» betekent een door IBANFIRST gekozen juridische entiteit die op een gecentraliseerde manier registers verzamelt en bijhoudt met betrekking tot derivatentransacties en die is geregistreerd of erkend in overeenstemming met de EMIR-verordening en/of een of meer apparaten of diensten die worden verleend door die instelling of wettelijk persoon, of bij afwezigheid van een dergelijke rechtspersoon, door ESMA.

«EMIR-Verordening» betekent EMIR en alle toepasselijke aanvullende wetten, regels, voorschriften of officiële aanbevelingen van EMIR (waaronder met name technische reguleringsnormen, technische uitvoeringsnormen of aanbevelingen van de Europese Commissie of de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)), gevestigd of uitgegeven onder, of anderszins krachtens EMIR, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld.

« Transactie » betekent « otc-derivatencontract » zoals de term is gedefinieerd in Artikel 2 (7) van EMIR tussen IBANFIRST en de Klant; er wordt gespecificeerd dat het uitsluit: (i) alle derivaten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt of een gelijkwaardige markt buiten de Europese Unie en (ii) derivatentransacties die niet onder de EMIR-verordening vallen.

« Garantie » betekent de cash garantie verstrekt door de Klant aan IBANFIRST overeenkomstig artikel 3.8 van deze AGVW, waardoor zijn verplichtingen worden gewaarborgd en het operationele risico en het kredietrisico van de Transacties worden verminderd.

Alle woorden en uitdrukkingen die in dit hoofdstuk worden gebruikt en die niet hierin zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als daaraan wordt gegeven door de EMIR-verordening.

Artikel 3.2 - Algemene principes

Iedere Transactie, huidig en toekomstig, tussen de Klant en IBANFIRST wordt beheerst door dit hoofdstuk.

Alle Transacties tussen de klant en IBANFIRST vormen voor hun beëindiging en hun vergoeding een nettingovereenkomst in de zin van de wet van 15 december 2014 betreffende financiële zekerheden («Wet betreffende financiële zekerheden»).

Elke vergoeding die op grond van dit hoofdstuk wordt gemaakt, met name tussen de Transacties en de Garantie, is een integraal onderdeel van de nettingovereenkomst tussen de Klant en IBANFIRST, is bedoeld om een enkel annuleringssaldo (vrije vertaling) te creëren en is onderworpen aan de voorwaarden van de artikelen 12 en 14 van de Wet betreffende financiële zekerheden.

De Klant en IBANFIRST kunnen specifieke clausules overeenkomen in sommige van hun contracten.

In geval van discrepantie tussen dergelijke clausules en die in dit hoofdstuk, prevaleren de specifiek overeengekomen clausules boven die in dit hoofdstuk.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit hoofdstuk en die in de andere hoofdstukken van deze AGVW, is het wel te verstaan dat de bepalingen van dit hoofdstuk prevaleren.

Artikel 3.3 - Kennis van transactievoorwaarden en -risico's - Weigering van Transactie

De voorwaarden en bedragen waarvoor Transacties worden aangeboden, worden beperkt door het redelijkerwijs te verwachten bedrag aan betalingen die de Klant moet doen of ontvangen tijdens de dekkingsperiode.

De dienst is inderdaad alleen beschikbaar in het kader van betalingstransacties en in geen geval voor speculatieve doeleinden. IBANFIRST behoudt zich het recht voor om elke transactie die als speculatief wordt beschouwd onmiddellijk te beëindigen.

De Klant verklaart dat hij van IBANFIRST de benodigde duidelijke en volledige informatie heeft ontvangen en begrepen over de risico's die verband houden met de Transacties en verbindt zich ertoe om geen Transactie te sluiten met betrekking tot een onderliggende waarde indien hij de daarmee verbonden risico’s niet volledig begrijpt.

De Klant erkent dat geen enkele vertegenwoordiger van IBANFIRST hem een winst heeft beloofd of de afwezigheid van verlies heeft gegarandeerd.

De Klant zal enkel na zorgvuldige overweging besluiten om een Transactie met IBANFIRST af te sluiten en zal ervoor zorgen dat zijn financiële middelen hem in staat stellen het risico van verlies te lopen.

IBANFIRST kan naar eigen goeddunken weigeren een Transactie aan te gaan of een bestaande Transactie verlengen.

Artikel 3.4 - EMIR - Verklaringen en verbintenissen

De Klant en IBANFIRST verklaren en certificeren bij de ondertekening van deze AGVW en voor elke Transactie die na die datum wordt aangegaan, dat ze niet-financiële tegenpartijen zijn in de zin van Artikel 2 (9) van EMIR.

De Klant verklaart en attesteert bij de ondertekening van deze AGVW en voor elke na deze datum gesloten Transactie dat hij niet is onderworpen aan de verplichting tot schadevergoeding in de zin van artikel 4 van EMIR en dat hij niet voldoet aan de voorwaarden waarnaar wordt verwezen in artikel 10 (1) (b) EMIR.

Als de status van de Klant verandert of niet correct is, dan heeft de klant de verplichting om IBANFIRST onmiddellijk op de hoogte te stellen. Deze verklaring is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant en IBANFIRST kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van een kennisgeving van de statuswijziging van de Klant die vals, onjuist of te laat is.

De Klant verklaart en certificeert dat hij namens zichzelf handelt, met alle macht en vermogen om een Transactie af te sluiten. De Klant moet spontaan alle juridische, wettelijke, regelgevende of contractuele bepalingen aan IBANFIRST meedelen die zijn vermogen om deviezentermijncontracten aan te gaan zouden kunnen beperken of de geldigheid van deze contracten kunnen beïnvloeden.

De Klant stemt ermee in om IBANFIRST schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade, kosten, lasten of andere nadelige financiële gevolgen die IBANFIRST kan hebben als gevolg van een valse, onjuiste of late kennisgeving van de status van de Klant, of als gevolg van de niet- nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de EMIR-wetgeving, tenzij dergelijke schade, kosten, lasten en andere nadelige financiële gevolgen uitsluitend de verantwoordelijkheid van IBANFIRST zijn als gevolg van ernstige nalatigheid, bedrog of fraude.

Artikel 3.5 - Reconciliatie, portefeuillecompressie,

De klant verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle EMIR-bepalingen betreffende de aansluiting en compressie van portefeuilles. De frequentie van de portefeuillecompressie tussen de Klant en IBANFIRST is afhankelijk van het aantal lopende Transacties tussen de Klant en IBANFIRST.

Aantal Transacties

≥ 101

≤ 100

Frequentie Reconciliatie

Trimestrieel

Jaarlijks

IBANFIRST zal eenzijdig zijn portefeuillecompressie vereiste uitvoeren door zijn portefeuillegegevens per e-mail aan de Klant door te geven.

De Klant verbindt zich ertoe om de informatie die is verzameld met betrekking tot zijn eigen portefeuille met Transacties te controleren om te verzekeren dat deze inderdaad overeenkomen met de Transacties in het verleden.

Indien de Klant IBANFIRST niet binnen de twee werkdagen na ontvangst van bovengenoemde e-mail meedeelt dat de Reconciliatiegegevens afwijkingen bevatten, wordt de Klant geacht in te stemmen met de daarin opgenomen gegevens.

In het geval dat het aantal Transacties hoger ligt dan 500, verbinden de Klant en IBANFIRST zich ertoe om volgens de hierboven vermelde communicatieprocedure halfjaarlijks de mogelijkheid te analyseren om hun operationele risico en hun kredietrisico te controleren en te beperken, om hun respectieve portefeuilles te comprimeren.

Artikel 3.6 - Activering dienst

Dit hoofdstuk is van toepassing zodra de module 'termijnbetaling' is geactiveerd door de bevoegde diensten binnen IBANFIRST. De Klant wordt op de hoogte gebracht van deze activeringsbeslissing.

Een Transactie zal geacht worden te zijn gesloten door de uitwisseling van toestemmingen tussen IBANFIRST en de Klant. Deze uitwisseling van toestemming kan op elke manier plaatsvinden, inclusief mondeling en/of telefonisch (zie hieronder).

Door een Transactie aan te gaan, stemt de Klant ermee in de valuta op de geplande vervaldatum te leveren.

De Klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit verzonden bestellingen of Transacties die onjuist via de telefoon zijn aangegaan, in het bijzonder door een persoon die niet in niet over de bevoegdheid beschikt om de Klant te binden, evenals de gevolgen van een late uitvoering of niet-uitvoering of verkeerde interpretatie van een telefonische Transactie, behalve in geval van ernstige nalatigheid van IBANFIRST.

Artikel 3.7 - Beëindiging, Verzuim van de Klant en Compensatie

3.7.1. Zowel de Klant als IBANFIRST kunnen, enkel in geval van vertrouwensbreuk, alle afgesloten Transacties met onmiddellijke beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door een e-mail met ontvangstbevestiging te sturen.

De beëindiging van alle afgesloten Transacties houdt de verplichting voor de Klant in om onmiddellijk en zonder uitstel alle verschuldigde bedragen op de vervaldag aan IBANFIRST te betalen, evenals alle kosten en uitgaven op de datum van beëindiging.

3.7.2. Het verzuim van de Klant geeft IBANFIRST het recht om alle Transacties met de Klant onmiddellijk te beëindigen en huidige en toekomstige wederzijdse schulden en vorderingen, uitgedrukt in euro of andere valuta, te compenseren, onafhankelijk van een faillissement, gerechtelijke reorganisatieprocedure of soortgelijke procedure van de kant van de Klant en stelt een te ontvangen of te betalen annuleringssaldo ("Annuleringssaldo") in.

In het bijzonder worden de volgende gebeurtenissen door de Klant als Verzuim beschouwd:

 • Niet-nakoming door de Klant van een verplichting die voortvloeit uit dit hoofdstuk;
 • Niet-nakoming door de Klant om valuta te betalen of te leveren met betrekking tot een Transactie;
 • Niet-uitvoering door de Klant van een margestorting;
 • Elke verklaring van de Klant die onnauwkeurig zou blijken te zijn op het moment dat deze werd afgelegd of herhaald of niet meer correct is;
 • De onmogelijkheid of de weigering van de Klant om zijn schulden geheel of gedeeltelijk te betalen of zijn financiële verplichtingen na te komen;
 • Het starten gerechtelijke reorganisatieprocedures of soortgelijke procedures tegen de Klant; of
 • Het bankroet van de Klant.

De Klant, zijn aandeelhouders en/of beheerders moeten IBANFIRST onmiddellijk en schriftelijk in kennis stellen van het optreden van een verzuim namens hem.

In geval een Klant in gebreke blijft, heeft IBANFIRST het recht om naar eigen goeddunken de ontvangen bestellingen te annuleren, de uitvoering van zijn betalings- en leveringsverplichtingen op te schorten en van rechtswege en zonder kennisgeving alle met de Klant gesloten transacties te beëindigen en de gehele of een deel van de contractuele relatie met de Klant te beëindigen in overeenstemming met artikel 1.8 van deze AGVW.

3.7.3. Om het annuleringssaldo te bepalen, zal iedere beëindigde Transactie resulteren in de bepaling van de vervangingswaarde («Vervangingswaarde»).

De Vervangingswaarde wordt vastgesteld door IBANFIRST en drukt het bedrag uit dat IBANFIRST zou betalen of ontvangen op de datum van de berekening van het annuleringssaldo als het de volledige rechten en verplichtingen van de Klant zou overnemen. Het overeenkomstige bedrag krijgt een positief teken als het aan IBANFIRST wordt gestort. In het tegenovergestelde geval krijgt het een negatief teken.

IBANFIRST zal dan van het totaal van de Vervangingswaarde dewelke door een positief teken wordt beïnvloed en de bedragen die de Klant verschuldigd is het totaal van de Vervangingswaarde die een negatief teken heeft toegewezen gekregen en de bedragen die op zichzelf verschuldigd zijn aftrekken. Dit verschil (positief of negatief) vormt het annuleringssaldo.

De voorgaande bepalingen beletten IBANFIRST niet om onmiddellijk en zonder kennisgeving andere maatregelen te nemen die nodig zijn om haar belangen te beschermen in overeenstemming met deze AGVW. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de buitengerechtelijke afwikkeling van deze overeenkomst, de sluiting van de posities van de Klant, de aankoop/verkoop van de onderliggende activa waarop de Transacties van de Klant betrekking hebben en de liquidatie van alle of een deel van de posities van de Klant om de uitvoering van de verplichtingen van de Klant mogelijk te maken.

Het annuleringssaldo waarnaar in deze bepaling wordt verwezen, is bedoeld voor de afwikkeling van eventuele schade die IBANFIRST lijdt en de vorderingen van IBANFIRST op de Klant. Het resterende saldo wordt aan de Klant terugbetaald. In aanvulling op de voorgaande bepalingen kan IBANFIRST ook een schadevergoeding eisen van de Klant voor gelijk welk geleden verlies.

Artikel 3.8 - Garantieverplichting

Tenzij anders overeengekomen met IBANFIRST, is de Klant verplicht om het operationele risico en het kredietrisico te beperken, een Garantie te storten op een of meer bankrekeningen gespecificeerd door IBANFIRST, waarvan het bedrag en de voorwaarden door IBANFIRST zullen worden gespecificeerd op de IBANFIRST Klantenrekening.

De Garantie vormt een eigendomsoverdracht als garantie in de zin van de Wet betreffende financiële zekerheden.

De Garantie die de Klant overdraagt aan IBANFIRST is vrij van voorrechten, claims of zekerheden.

IBANFIRST is verplicht om de Garantie aan het einde van de Transacties aan de Klant over te dragen, onder aftrek van ieder positief annuleringssaldo ten gunste van IBANFIRST.

De Garantie is een integraal onderdeel van de nettingovereenkomst waarnaar in Artikel 3.2. wordt verwezen.

Als de door de Klant gedeponeerde Garantie onder de drempel van 2% van de waarde van de Transacties tussen de klant en IBANFIRST daalt, geherwaardeerd tegen marktvoorwaarden van de dag, ongeacht het oorspronkelijke bedrag van de Garantie, dan kan IBANFIRST de Klant vragen om de garantie te herstellen tot de drempel van 2% is bereikt ("Margestorting").

IBANFIRST kan ook, wanneer de waarde van de Transacties tussen de Klant en IBANFIRST, geherwaardeerd tegen marktomstandigheden van de dag minder dan 2% is, een Margestorting doen naar de Klant die in eerste instantie heeft geprofiteerd van een afwijking op de garantiebepaling , en de aanbetaling van een Garantie gelijk aan deze drempel van 2% eisen.

De klant heeft twee (2) werkdagen om te voldoen aan een Margestorting vanaf de dag van de Margestorting.

Artikel 3.9 - Bevestigingsprocedure en algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Transacties

Het verzoek om dekking is geformuleerd in overeenstemming met de voorwaarden die hiervoor op het IBANFIRST-platform zijn verstrekt. Het afdekkingsinstrument bestaat eruit dat IBANFIRST de toepassing garandeert voor een gegeven wisselkoers (i) voor een periode en tegen overeengekomen betalingsvolumes of (ii) voor een bepaalde datum en een duidelijke betaling.

Iedere transactie is het onderwerp van een schriftelijke of elektronische bevestiging, waarop alle variabele gegevens die erop betrekking hebben worden getoond. Deze bevestiging heeft bewijskracht tussen de partijen. Iedere bevestiging is onafhankelijk van de inwerkingtreding van de Transactie.

Als de Klant echter niet binnen twee werkdagen na de sluiting van IBANFIRST een bevestiging van een Transactie heeft ontvangen, wordt hij/zij uitgenodigd om dit onmiddellijk aan IBANFIRST te melden, zodat er opnieuw een bevestiging naar hem/haar kan worden verzonden.

IBANFIRST en de Klant komen overeen dat, als IBANFIRST de bevestiging van het contract naar de Klant verzendt en de Klant niet binnen twee (2) werkdagen na het verzenden van de bevestiging aangeeft dat hij het niet eens is met de voorwaarden van de bevestiging en dit door middel van een "Kennisgeving van niet-bevestiging" aan zijn contactpersoon bij IBANFIRST, de voorwaarden van de Transactie geacht worden te zijn aanvaard door de Klant.

Indien een "Kennisgeving van niet-bevestiging" van de voorwaarden door de Klant naar IBANFIRST wordt verzonden, zullen IBANFIRST en de Klant proberen het meningsverschil op te lossen en de toepasselijke voorwaarden zo snel mogelijk te bevestigen.

De mogelijke afwezigheid van een bevestiging heeft geen invloed op de geldigheid van de afgesloten Transactie en ontslaat de Klant derhalve niet van zijn verplichting om te reageren op een eventueel vereiste roep om middelen. Het recht van de Klant om een Transactie in te roepen en de toepassing van de door de Transactie gegarandeerde wisselkoers te verkrijgen, kan ook afhankelijk zijn van de voorwaarde dat de Klant in feite IBANFIRST binnen de voorgeschreven tijd de bedragen heeft betaald die zijn gevraagd in het kader van een oproep voor fondsen. Het bedrag van deze oproep tot financiering wordt door IBANFIRST vrij bepaald op basis van risicocriteria zoals de economische en financiële situatie van de Klant, het inherente risico van het afdekkingsinstrument of de betreffende valuta.

In het geval van een dergelijke oproep om fondsen, heeft de Klant de mogelijkheid om IBANFIRST op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing, indien drie (3) werkdagen voor het einde van de Transactie, het cumulatieve volume van betalingen gevalideerd tegen de gegarandeerde prijs van het afdekkingsinstrument kleiner lijkt te zijn dan het bedrag van het afdekkingsinstrument, (i) om het ongebruikte saldo van de dekking naar haar rekening over te dragen, luidende in de betaalvaluta door het equivalent van dit saldo te betalen in de betaalvaluta (voor een bedrag gelijk aan het niet-gebruikte saldo vermenigvuldigd met de wisselkoers die wordt gegarandeerd door de Transactie), of (ii) om IBANFIRST eventuele wisselkoersverliezen te betalen die laatstgenoemde heeft gerealiseerd bij de verkoop van het ongebruikte saldo. De beslissing is onomkeerbaar.

Het gebruik van de flexibele betaling met valutatermijnen (door vroege uitoefening), tegen het tarief dat wordt gegarandeerd door de Transactie, is alleen mogelijk tijdens het door de Klant vooraf gedefinieerde gebruiksvenster wanneer de Transactie is ingeschreven.

Artikel 3.10 - Opnamen van telefoongesprekken en bescherming van de privacy

In geval van een rechtszaak of geschil over het bestaan, de inhoud en/of de voorwaarden van de Transactie, kan elke partij gebruik maken van de opnames van de telefoongesprekken. Deze hebben bewijskracht, in het bijzonder met betrekking tot het bestaan, de inhoud en/of de voorwaarden van de Transactie, en prevaleren boven de inhoud van de bevestiging.

De opnames die door elke partij worden gemaakt, worden systematisch bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn gemaakt of waarvoor ze vervolgens worden verwerkt, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Indien u werknemers en/of agenten gebruikt, verbindt u zich er verder toe om hen te informeren die betrokken zijn bij de Transacties van de bepalingen van dit punt (opname van telefoongesprekken en bescherming van de privacy) en van het IBANFIRST-privacy beleid en om hun overeenkomst te verkrijgen met betrekking tot de registratie van hun communicatie.

Persoonsgegevens die worden meegedeeld in verband met het afsluiten of de uitvoering van transacties of tijdens elk telefoongesprek met IBANFIRST, kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden : centraal klantenbeheer, accountbeheer en betalingen, marketing (behalve oppositie van de betrokken persoon), algemeen beeld van de Klant en preventie van onregelmatigheden.

Iedere natuurlijke persoon kan kennisnemen van de gegevens betreffende zijn/haar persoon en om rectificatie vragen. Ze kunnen zich eveneens kosteloos en op verzoek verzetten tegen de verwerking van dergelijke gegevens voor directe marketingdoeleinden.

Artikel 3.11 - Geschillenbeslechting

IBANFIRST en de Klant komen overeen interne procedures en processen in te voeren om elk geschil te registreren en te controleren, zolang het geschil openblijft.

IBANFIRST en de Klant komen overeen om de volgende procedure te gebruiken om geschillen tussen hen beiden te identificeren en op te lossen :

Het kanaal "Klantenklachten" is het bevoorrechte medium voor het overbrengen van ontevredenheid van de actieve Klant met betrekking tot een dienst geleverd door IBANFIRST. De Klant dient zijn/haar klacht in per e-mail bij klachten@ibanfirst.com met een duidelijke accountnaam of betalingsidentificatie (beginnend met het "#" -symbool) en zijn/haar klacht. De e-mail wordt dan naar de betreffende afdeling verzonden.

IBANFIRST (i) stuurt de Klant vervolgens een schriftelijke bevestiging dat zijn claim is ontvangen; (ii) zal verder contact opnemen met de Klant indien aanvullende informatie met betrekking tot het bestand nodig is ; (iii) zal het bestand analyseren en daarop reageren met een gedetailleerd antwoord waarin de uitleg en de redenen voor de acties worden toegelicht.

Artikel 3.12 - Rapportageverplichting

EMIR vereist dat alle afgeleide Transacties worden gerapporteerd aan een geregistreerd Transactieregister. In overeenstemming met de bovengenoemde Verordening is een partij gemachtigd om de elementen van de Transacties namens twee tegenpartijen te rapporteren. Daarnaast is een derde ook gemachtigd om namens een en/of beide tegenpartijen te rapporteren. Gezien het bovenstaande stelt IBANFIRST haar Klanten voor om hun nieuwe Transacties aangegaan met IBANFIRST in het kader van termijnbetalingen aan te geven.

Tenzij de Klant uitdrukkelijk aan IBANFIRST heeft aangegeven om voor zijn eigen rapportage te zorgen, aanvaardt en machtigt de klant IBANFIRST om (i) de bovengenoemde rapportage te verrichten ; (ii) om een of meer diensten te gebruiken die IBANFIRST op discretionaire basis heeft gekozen om de rapportage aan de transactieregisters te verrichten ; (iii) zijn Handelsregister en/of dienst die verantwoordelijk is voor de rapportage te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

Om te kunnen profiteren van de rapportageservice aan IBANFIRST, verbindt de Klant zich ertoe om - of delegeert deze bevoegdheid aan IBANFIRST - alle nodige informatie te verstrekken, inclusief het LEI van de Klant.

IBANFIRST zal zich inspannen om (evenals namens de Klant) de elementen met betrekking tot iedere Transactie en tot iedere wijziging of beëindiging van deze Transacties met het Handelsregister zo nauwkeurig mogelijk te rapporteren binnen de toepasselijke deadlines voorgeschreven door en in overeenstemming met de EMIR-verordening.

Indien de Klant IBANFIRST niet om welke reden ook iedere gevraagde of verzochte informatie of gegevens tijdig verstrekt, en dit verhindert IBANFIRST om de relevante Transactie(s) namens de Klant te declareren, dan zal IBANFIRST de Klant hieromtrent op de hoogte brengen.

De Klant (i) heeft het recht om deze Transactie(s) aan een Handelsregister te declareren (rechtstreeks of via een gevolmachtigde), (ii), zal IBANFIRST op de hoogte brengen en haar de elementen met betrekking tot de Transacties verstrekken, omdat zal worden verklaard om dubbele rapportage te voorkomen en (iii) zal in dit geval geen verhaal op IBANFIRST hebben voor verzuim of anderszins.

De klant erkent en stemt ermee in dat:

Hij verantwoordelijk blijft voor de juistheid van de informatie en gegevens die namens hem/haar door IBANFIRST worden verzonden en invoerfouten als gevolg van systeemfouten of menselijke fouten die onvermijdelijk zijn, elke partij zal redelijk en te goeder trouw handelen om deze tijdig te identificeren en te corrigeren ;

IBANFIRST zal geen Transactie namens de Klant declareren in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel als er geen geldige LEI aan haar is meegedeeld of als de Klant IBANFIRST niet heeft gemachtigd om de LEI van de Klant te verkrijgen/vernieuwen.

Artikel 3.13 -Verplichtingen van de Klant

De Klant verklaart en garandeert dat :

 • hij/zij over de bevoegdheid beschikt dit document te ondertekenen ;
 • hij/zij alle wetten, regels en voorschriften of gerechtelijke of administratieve beslissingen die bindend zijn of waaraan hij/zij onderworpen is, heeft gerespecteerd en deze zal respecteren met betrekking tot de ondertekening en de uitvoering van dit document ;
 • de informatie en gegevens die hij/zij IBANFIRST heeft verstrekt volledig en nauwkeurig zijn;
 • elke Transactie wordt uitgevoerd in het kader van betalingstransacties en niet voor speculatieve doeleinden ;
 • hij/zij van IBANFIRST de benodigde duidelijke en volledige informatie heeft ontvangen, gelezen en begrepen over de risico's die verband houden met de Transacties en dat hij/zij zich ertoe verbindt geen Onderliggende Transactie aan te gaan als hij/zij de daaraan verbonden risico's niet perfect begrijpt;
 • hij/zij op de hoogte was van de wisselkoers en de waarde die van toepassing was op de uitvoering van vaste of flexibele deviezentermijncontracten;
 • hij/zij zich bewust was van de wisselkoersbescherming en de maximale tegenwaarde die van toepassing is op de uitvoering van dynamische deviezentermijncontracten.
 • Hij/zij zich ertoe verbindt de tegenwaarde te leveren voor elk gebruik van een flexibel deviezentermijncontract of voor de definitieve uitvoering van een vast, flexibel of dynamisch deviezentermijncontract.

Artikel 3.14 - Kosten

IBANFIRST heeft het recht om de Klant kosten in rekening te brengen voor de door IBANFIRST geleverde diensten onder het mandaat dat aan IBANFIRST en elke Transactie is verleend. Indien van toepassing, worden deze kosten berekend in overeenstemming met de Algemene Tariefvoorwaarden.

Artikel 3.15 - Diversen

Indien een partij de rechten die haar door de bepalingen van dit hoofdstuk zijn verleend, niet uitoefent of slechts een deel ervan gebruikt, kan door de andere partij geen beroep worden gedaan als afstandsverklaring van die rechten.

Alle kosten en vergoedingen die voortvloeien uit een Transactie en de prestaties die door een partij worden getoond, zijn voor zijn rekening. In geval van verzuim moet de in gebreke blijvende partij echter alle kosten en vergoedingen dragen die voortvloeien uit het optreden van het verzuim.

De Klant machtigt IBANFIRST onherroepelijk om zijn/haar rekening te debiteren voor de bedragen die hij/zij verschuldigd is en verbindt zich ertoe om zijn/haar rekening dienovereenkomstig te voorzien.

De klant is verantwoordelijk voor zijn/haar agenten en/of zijn/haar medewerkers en is verantwoordelijk voor de gevolgen van gegeven orders, Transacties die zijn voltooid of kennisgevingen van bovengenoemde personen die geen mandaat hebben om de Klant te binden, behalve in geval van ernstig wangedrag van IBANFIRST of een van een van haar medewerkers.

Hoofdstuk 4 - Financieringsovereenkomst

Artikel 4.1. - Algemeenheden

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit hoofdstuk en die in de andere hoofdstukken van deze AGVW, is het wel te verstaan dat de bepalingen van dit hoofdstuk prevaleren.

Artikel 4.2 - Inwerkingtreding, Wijziging en Duur

4.2.1. De Financieringsovereenkomst of een wijziging daarin wordt van kracht op de datum waarop de Financieringsovereenkomst of het document waarin de wijziging is vastgelegd, is ondertekend door IBANFIRST en de Klant.

4.2.2. De wijzigingen met betrekking tot de Financieringsovereenkomst hebben geen invloed op de novatie van deze AGVW.

4.2.3. De Financieringsovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd verleend. Het kan te allen tijde door een van beide partijen worden beëindigd, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tien (10) werkdagen.

Artikel 4.3 - Gebruik en vormen van gebruik

4.3.1. Elke onder de Financieringsovereenkomst toegekende financiering wordt, naar eigen goeddunken van IBANFIRST, verleend op basis van een kopie van de facturen waarvoor de Klant financiering aanvraagt.

IBANFIRST kan de Klant om aanvullende informatie of documenten vragen, met name met betrekking tot de factuur, de betreffende markt of zelfs de financiële situatie.

De financiering die wordt toegekend onder de Financieringsovereenkomst is beperkt tot de bedragen exclusief btw van elke factuur. Elke door IBANFIRST toegekende financiering wordt aan de Klant bevestigd, in elektronische vorm, door middel van een communicatie met de belangrijkste kenmerken van de toegekende financiering (bedrag, vervaldatum, debiteurenrente, toe te kennen effecten, Global Effective Rate). Deze communicatie vindt plaats via het IBANFIRST-platform en vormt de toepassingsvoorwaarden.

Terugbetalingen zijn definitief en komen niet in aanmerking voor aanvullende financiering. Als de Klant nieuwe financiering wenst aan te vragen, moet hij het verzoek doen en met name nieuwe facturen indienen.

4.3.2. Financiering mag alleen worden gebruikt als een accessoire voor een betalingstransactie en er worden geen uitbetalingen gedaan tenzij ondersteund door een factuur, die door de Klant moet worden gecertificeerd.

Artikel 4.4 - Rente, Duur, Commissies, Kosten en TER

4.4.1. Iedere financiering wordt verleend tegen betaling van rente, die zal worden vastgelegd in de Algemene Toepassingsvoorwaarden. Deze rente zal een vaste rente zijn. Tenzij anders vermeld, zijn commissies en vergoedingen achteraf verschuldigd. De berekening wordt gemaakt in de relevante valuta op basis van een breuk waarin het werkelijke aantal verstreken dagen de teller is en het aantal dagen in het jaar op de markt van de betreffende valuta de noemer (volgens marktpraktijken, 360 of 365, afhankelijk van de betreffende valuta).

Afhankelijk van de marktomstandigheden kan IBANFIRST op elk moment de rente, vergoedingen en commissies wijzigen. De kennisgeving van deze wijziging kan worden gedaan door een eenvoudige e-mail aan de Klant of door publicatie op zijn website: (www.iBanFirst.com). Deze wijziging zal resulteren in het adequaat voorleggen door IBANFIRST van het afdrukken van de brief of de gerelateerde pagina op haar website. De Klant wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard indien hij/zij de Financieringsovereenkomst niet heeft opgezegd, per e-mail verzonden naar IBANFIRST binnen 30 dagen na verzending van de e-mail door deze laatste of publicatie op diens website.

4.4.2. In de toepassingsvoorwaarden wordt de terugbetalingsperiode van elke financiering vermeld, waarbij eraan wordt herinnerd dat (i) de duur van de financiering de duur van honderdvijftig (150) dagen niet mag overschrijden en (ii) als de financiering aan de Klant wordt vrijgegeven door middel van verschillende schijven, deze periode van 150 dagen schijf per schijf wordt beoordeeld.

Bovendien is elke terugbetaling definitief en kan de Klant geen nieuwe financiering verstrekken.

4.4.3. In geval van niet-tijdige betaling zijn de resterende verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd over de rentevoet zoals gedefinieerd in de Algemene Toepassingsvoorwaarden plus acht procent (8%) per jaar. De verhoging met 8% is het bedrag van de laattijdigheidsinteresten.

In geval van beëindiging van de Financieringsovereenkomst onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 4.7.2, is de Klant, naast laattijdigheidsinteresten eveneens, zonder voorafgaande kennisgeving, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan acht procent (8%) uitstaand op de datum van beëindiging.

4.4.4. In de toepassingsvoorwaarden wordt voor elke financiering het toegepaste totale effectieve tarief (Total Effective Rate (TER)) vermeld.

Artikel 4.5 - Zekerheden

IBANFIRST kan de Klant verzoeken om in te stemmen met de garantie van de terugbetaling van het geleende geld, specifieke zekerheden (verpanding van bedrijfstype, op aandelen, toewijzing van vorderingen als zekerheid).

Indien IBANFIRST (in de Toepassingsvoorwaarden of in een ander document) verzoekt dat de Klant instemt met de borgstelling, wordt de vrijgave van de fondsen ondergeschikt gemaakt aan de feitelijke samenstelling van de genoemde zekerheden. Alle vergoedingen, rechten en vergoedingen voor de samenstelling van de effecten en de verlenging ervan vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.

Artikel 4.6 - Verplichting tot kennisgeving

De Klant is verplicht om IBANFIRST op de hoogte te brengen van elke belangrijke wijziging in zijn bedrijf, elke wijziging in zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheden, verandering van woonplaats, maatschappelijke zetel of hoofdkantoor, oprichting van bijkomende operationele kantoren en om haar alle feiten te melden die krachtens wettelijke bepalingen moeten worden gemaakt.

De Klant zal IBANFIRST, zodra deze is opgesteld, een kopie verstrekken van alle boekhoudkundige overzichten die hij wettelijk verplicht is op te stellen.

Meer in het algemeen moet de Klant hem op eerste verzoek van IBANFIRST alle informatie verstrekken die haar in staat stelt diens solvabiliteit te beoordelen.

Artikel 4.7 - Beëindiging

4.7.1. IBANFIRST heeft het recht, zonder hiervoor een motivering te hoeven verschaffen, om de financieringsovereenkomst te annuleren of het gebruik ervan op te schorten, door een e-mail te sturen met een ontvangstbevestiging en met een kennisgeving van tien (10) dagen vanaf de datum van verzending.

Beëindiging met opzegging kan betrekking hebben op de Financieringsovereenkomst in zijn geheel of op de maximaal op te nemen bedragen en dit voor het gedeelte dat wordt gebruikt als voor het ongebruikte deel van de Financieringsovereenkomst.

Na kennisgeving van de beëindiging is het mogelijk om alleen nieuwe opnames te doen binnen de grenzen van het uitstaande bedrag op de datum van de e-mail die de beëindiging meldt, en dat voor zover de duur van dergelijke nieuwe heffingen de dag voorafgaand aan de datum waarop de beëindiging van kracht wordt niet overschrijdt.

Beëindiging of opschorting kan alleen worden opgeheven met instemming van IBANFIRST.

Beëindiging met opzegging houdt de onmiddellijke betaling in van alle bedragen die door de klant zijn opgenomen op het moment dat de beëindiging van kracht wordt.

Niettegenstaande de bovengenoemde bepalingen die van toepassing zijn in geval van beëindiging, heeft IBANFIRST ook het recht om de Financieringsovereenkomst zonder kennisgeving te beëindigen in geval van een van de gebeurtenissen waarnaar in de onderstaande alinea wordt verwezen.

4.7.2. IBANFIRST kan de Financieringsovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling in de volgende omstandigheden geheel of gedeeltelijk beëindigen:

 • Niet-terugbetaling van verschuldigde bedragen, in hoofdsom, rentelasten of bijhorende bedragen;
 • Niet-naleving van enige andere voorwaarde of verplichting waarin de Financieringsovereenkomst voorziet;
 • Fusie, splitsing, gedeeltelijke bijdrage of TUP van de Klant, zonder voorafgaande toestemming van IBANFIRST;
 • Toewijzing door de Klant van activa die meer dan vijf procent (5%) van zijn eigen vermogen of tien procent (10%) van zijn balanstotaal vertegenwoordigen zonder voorafgaande toestemming van IBANFIRST;
 • Vermindering of amortisatie van het aandelenkapitaal van de Klant of kapitaalverhoging van de Klant, zonder IBANFIRST hiervan vooraf op de hoogte te hebben gebracht;
 • Wijziging van controle over de Klant, zonder IBANFIRST hiervan voorafgaand op de hoogte te hebben gebracht;
 • Degradatie van de "Banque de France" -beoordeling van de Klant (indien van toepassing);
 • Als de Financieringsovereenkomst illegaal wordt voor de Klant of de bank;
 • Als de wettelijke voorwaarden met betrekking tot IBANFIRST de kredietovereenkomst illegaal en/of nog bezwarender maken voor IBANFIRST;
 • De Financieringsovereenkomst is verleend op basis van onvolledige of onjuiste informatie die door de Klant is verstrekt, of als de Klant onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt tijdens de looptijd van de Financieringsovereenkomst;
 • In het geval dat een handelspapier met de handtekening van de Klant wordt betwist of onbetaald blijft de dag na de presentatie ervan;
 • In het geval dat de Klant zijn professionele activiteiten of zijn activiteiten beëindigt of als hij dreigt deze te beëindigen of aanzienlijk te wijzigen;
 • In geval van een verzoek om opschorting van betaling;
 • Het voorkomen van strafbare feiten gepleegd door de Klant, door zijn directeuren, zijn managers of door de leden van zijn management, of door een van deze personen;
 • In geval van niet-naleving, opschorting of verklaring van betaalbaarheid van enige verplichting jegens IBANFIRST of andere financiële instellingen of, in het algemeen, in het geval van een gebeurtenis die financiële moeilijkheden voorziet of aan het licht brengt of die de vertrouwensrelatie kan veranderen;
 • In het geval dat IBANFIRST uit de boekhoudkundige analyse van de Klant afleidt dat aanzienlijke verliezen zijn geleden en dat zijn solvabiliteit of financieel evenwicht in het gedrang komt, of zou afleiden uit de vergelijking van balansen en/of boekhoudkundige beoordelingen uitgevoerd door IBANFIRST of namens haar, dat volgens haar schattingen de geaccumuleerde verliezen van de Klant vijfentwintig procent van zijn/haar eigen vermogen bereiken (kapitaal en reserves, exclusief herwaarderingswinsten) na realisatie van de noodzakelijke afschrijving;
 • - In geval van niet-naleving door de Klant van zijn/haar wettelijke of reglementaire verplichtingen en, in het bijzonder, op grond van het vennootschapsrecht, het boekhoudrecht, de voorschriften inzake milieubescherming (in het bijzonder de ICPE), voorschriften met betrekking tot stadsplanning of de wet op de uitoefening van zijn/haar professionele activiteiten;
 • In geval van gerechtelijke, administratieve of arbitrale beslissing, of uitvoerbare beslissing waarbij de Klant wordt veroordeeld voor een bedrag van meer dan vijfentwintig procent (25%) van het uitstaande krediet bij de Klant.

In alle hierboven beschreven gevallen wordt de Kredietovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, zodat (i) de Klant geen nieuwe financiering kan doorvoeren en (ii) de reeds gemaakte financiering onmiddellijk op voorhand opeisbaar wordt.

Bovendien is de klant wettelijk en zonder formaliteiten aansprakelijk voor een boete van acht procent (8%) van de openstaande bedragen.

Artikel 4.8 - Afstand en nietigheid

4.8.1. IBANFIRST verzuim om enig recht met betrekking tot de Financieringsovereenkomst op welke manier dan ook geheel of gedeeltelijk uit te oefenen of laat uitoefenen, betekent niet dat het afstand doet van dit recht.

4.8.2. Als een van de clausules die van toepassing zijn op de Financieringsovereenkomst nietig, illegaal of onuitvoerbaar is of wordt, dan nog wordt de geldigheid van de andere clausules op geen enkele manier aangetast.

company logo

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws, tips en beste praktijken op valutagebied om in de toekomst in een wereld zonder grenzen te kunnen werken.

iBanFirst S.A. is door de Nationale Bank van België (onder KBO nummer 0849.872.824) erkend en gereguleerd als betalingsinstelling. Het bedrijf is een direct lid van het SWIFT-netwerk en is gecertificeerd om betalingen uit te voeren in de hele SEPA-zone. Als betalingsinstelling biedt iBanFirst S.A. uitsluitend hedgingoplossingen aan (forward, flexible forward en dynamic forward) die gekoppeld zijn aan onderliggende betalingsverrichtingen. iBanFirst S.A. biedt geen opties of andere financiële instrumenten aan voor beleggings- of speculatieve doeleinden.