Privacybeleid

Vertrouwelijkheid: U erkent dat u hebt ontvangen en gelezen in zijn geheel, en accepteert de voorwaarden van ons Privacybeleid gekoppeld aan en opgenomen in deze Overeenkomst door middel van verwijzing. Ons Privacybeleid omvat uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken, bewaren en openbaar maken van persoonlijke informatie, alsmede andere genoemde zaken, waarin wordt beschreven hoe en voor welke doeleinden wij de door u aan ons verstrekte gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, openbaar maken en beschermen.

Gegevensbescherming: De bescherming van persoonsgegevens is voor ons een zeer belangrijke kwestie. IBANFIRST verbindt zich ertoe de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, met inbegrip van en in het bijzonder de wetgeving overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de algemene gegevensbeschermingsverordening) (hierna "de verordening" genoemd).

Persoonlijke gegevens

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die namens u in overeenstemming met deze overeenkomst worden verwerkt, komen alle partijen overeen dat u verantwoordelijk bent voor de controle van dergelijke gegevens, terwijl IBANFIRST verantwoordelijk is voor de verwerking ervan. Wij behandelen persoonsgegevens in overeenstemming met deze Overeenkomst en de instructies die u ons van tijd tot tijd in redelijkheid geeft. Wij zullen dergelijke persoonlijke gegevens beschermen door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. De IBANFIRST kan als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens hulpfunctionarissen voor de verwerking van de persoonsgegevens aanwijzen, mits voor deze hulpfunctionarissen dezelfde verplichtingen gelden als voor de IBANFIRST op het gebied van de gegevensverwerking.

U erkent dat IBANFIRST op u vertrouwt met betrekking tot de mate waarin wij het recht hebben de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens te gebruiken en te verwerken. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor claims van betrokkenen die voortvloeien uit enig handelen of nalaten van ons, voor zover dit handelen of nalaten het gevolg is van uw instructies.

Doel van de verwerking

Via de levering van IBANFIRST diensten, onze contactformulieren, uitwisselingen en diverse documenten, kan IBANFIRST persoonlijke gegevens over u verzamelen. Het doel van deze verwerking is:

 • De uitvoering van de Overeenkomst in het kader van de levering van de diensten van de BANFIRST of het nemen van precontractuele maatregelen;
 • Naleving van de geldende voorschriften;
 • de gerechtvaardigde belangen van de IBANFIRST (bewaringsmaatregelen, fraudebestrijding, veiligheid, enz;
 • Verbetering van de IBANFIRSTdiensten;
 • ommerciële prospectie en marketing.

Ontvanger van de gegevens

IBANFIRST (met inbegrip van de moedermaatschappij en haar filialen/dochterondernemingen) ontvangt uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens, zowel in individuele als in geaggregeerde vorm, worden nooit doorgegeven aan derden, niettegenstaande de hieronder opgesomde gevallen. Noch IBANFIRST, noch enige van zijn onderaannemers verkoopt de persoonsgegevens van de bezoekers van de website(s) van IBANFIRST en van de Gebruikers. IBANFIRST selecteert zijn onderaannemers en ziet erop toe dat de verwerkingsmethoden verenigbaar zijn met de toepassing van de verordening en de toepasselijke omzettingen.

Sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen in de volgende gevallen worden meegedeeld:

 • Leveranciers, onderaannemers, partners in het kader van de uitvoering van contracten die in fine gericht zijn op de levering van IBANFIRSTdiensten en/of de uitvoering van maatregelen die beantwoorden aan de reglementaire verwachtingen (strijd tegen fraude, strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, ...);
 • In het kader van de toepassing van onze gebruiksvoorwaarden (TOU);
 • In het kader van de toepassing van de toepasselijke Bijzondere Gebruiksvoorwaarden (CPU);
 • In het kader van verzoeken van bevoegde autoriteiten;
 • Voor de aan- of verkoop van IBANFIRST-activa.

Houdbaarheid

Uw persoonsgegevens worden door IBANFIRST slechts bewaard voor de duur die overeenstemt met het doel van de verzameling, met uitsluiting van de toepassing van reglementaire bewaartermijnen (in het bijzonder in het kader van de toepassing van de EU-richtlijn 2015/849 en de toepasselijke omzettingen).

In het geval dat uw gegevens worden verzameld op basis van uw toestemming, gebruiken wij deze alleen totdat uw toestemming wordt ingetrokken. Zodra uw toestemming wordt ingetrokken, worden uw gegevens bewaard gedurende de minimumperiode die nodig is om te voldoen aan de maatregelen die nodig zijn voor de uitoefening van uw rechten.

Wanneer uw gegevens worden gebruikt om u IBANFIRSTdiensten te verlenen, worden ze bewaard gedurende een redelijke periode die beperkt is tot de verwezenlijking van het nagestreefde doel, met inbegrip van de minimumperiode die nodig is voor de vervulling van de maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van uw rechten.

Plaats van opslag

Uw persoonsgegevens, verzameld bij IBANFIRST, kunnen worden opgeslagen en doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), in het bijzonder met het oog op de mededeling van persoonsgegevens (zie "Ontvangers van gegevens").

IBANFIRST-servers zijn gevestigd binnen de EER.

Veiligheidsmaatregelen

De veiligheidsmaatregelen die aan uw gegevens zijn gekoppeld, staan beschreven in onze Algemene Gebruiksvoorwaarden (GTC).

Recht van toegang tot en mededeling van gegevens

U heeft gratis toegang tot de gegevens die IBANFIRST over u heeft. Recht op verwijdering van gegevens U kunt in bepaalde gevallen (met uitzondering van de toepassing van wettelijke verplichtingen met betrekking tot in het bijzonder de implementatie van de EU Richtlijn 2015/849 en de toepasselijke omzettingen) verzoeken om het wissen van uw iBanFirst gegevens.

Recht op meeneembaarheid

De gegevens die wij over u hebben, kunnen in een gestructureerd, leesbaar en algemeen gebruikt formaat aan u worden gecommuniceerd.

Recht van verzet

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben.

De uitoefening van dit recht is slechts mogelijk in een van de volgende twee situaties:

 • Indien de uitoefening van dit recht op gewettigde gronden berust; of
 • wanneer de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

Handhaving van uw rechten

Om uw rechten te doen gelden of voor elk verzoek om aanvullende informatie kunt u zich schriftelijk wenden totprivacy@ibanfirst.com. 

Responstijd

IBANFIRST verbindt zich ertoe uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of elk ander aanvullend verzoek om inlichtingen te beantwoorden binnen een redelijke termijn van niet meer dan 1 maand na de datum van ontvangst van uw verzoek.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om contact op te nemen met de territoriaal bevoegde controleautoriteit voor het indienen van een klacht met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, beheerd door IBANFIRST.

company logo

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws, tips en beste praktijken op valutagebied om in de toekomst in een wereld zonder grenzen te kunnen werken.

iBanFirst S.A. is door de Nationale Bank van België (onder KBO nummer 0849.872.824) erkend en gereguleerd als betalingsinstelling. Het bedrijf is een direct lid van het SWIFT-netwerk en is gecertificeerd om betalingen uit te voeren in de hele SEPA-zone. Als betalingsinstelling biedt iBanFirst S.A. uitsluitend hedgingoplossingen aan (forward, flexible forward en dynamic forward) die gekoppeld zijn aan onderliggende betalingsverrichtingen. iBanFirst S.A. biedt geen opties of andere financiële instrumenten aan voor beleggings- of speculatieve doeleinden.